Jan 27, 2018

Posted by in Giáo điển | 82 Comments

Viết tiếp về loạt bài “nguyên tố sự”: THẾ NÀO LÀ TRI KIẾN THANH TỊNH?

Viết tiếp về loạt bài “nguyên tố sự”: THẾ NÀO LÀ TRI KIẾN THANH TỊNH? Kính bạch Thầy! Con hoan hỷ được đọc bài 5: giữ tâm quân bình, thái độ hân thưởng”. Con hiểu rằng khi hành giả kết nối với nguyên tố tinh túy của trường tâm linh thanh tịnh từ Thầy Phật Pháp Tăng thì khi đó tâm của hành giả sẽ được quân bình. Đó là sự quân bình khi nằm trong bầu trời tánh không đại lạc, chứ không phải là của tâm phàm. Do vậy, khi đã kết nối được với trường thanh tịnh của Thầy Phật Pháp Tăng thì tâm hành giả được chơi đùa, bất cầu, vô ngại và tăng cường được năng lượng thanh tịnh tự nhiên. Khi kết nối với trường thanh tịnh của Thầy, Phật Pháp Tăng thì dù hành giả hân thưởng cuộc sống thì vẫn được thọ pháp. Bởi lẽ, tánh không và mọi sự vật hiện tượng là bất khả phân.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status