Feb 27, 2018

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển | 45 Comments

THỰC HÀNH QUÁN NIỆM BA YẾU TÍNH GIÁC NGỘ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐỐI LUẬN

Hôm nay, được tham dự Pháp hội Nguyên đán 2018 này, trong con tràn đầy sự phấn khởi và tự hào. Bởi lẽ, như ở ngoài Bắc đang có một mùa đào bội thu vì “được mùa, được giá” thì năm 2017 vừa qua, Mật gia Song Nguyễn cũng có một mùa bội thu “số lượng, chất lượng” các bài viết. Như bài viết tổng kết, công bố giải thưởng vừa qua của vị Thầy thì có đến 257 bài viết của các đạo huynh, đạo hữu trong và ngoài nước, riêng vị Thầy từ bi viết đến 97 bài. Đặc biệt là hơn 100 bài đối luận, trong đó có 35 bài viết được vị Thầy chọn trao giải thưởng.

“Đêm qua sân trước một nhành mai”

Đức Phật từng tuyên thuyết rằng: “Sau khi Như lai nhập Niết bàn, nơi nào có Tỳ kheo trì giới đầy đủ oai nghi hộ trì chánh pháp, thấy người hoại pháp bèn có thể khu khiển, quở trách, cử tội. Phải biết Tỳ kheo ấy đặng phước vô lượng không thể tính kể” (kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Trường thọ thứ tư). Ở đây, theo tinh thần kinh Pháp cú thì “tỳ kheo đích thực” không chỉ hàm nghĩa những vị thầy tu ở chùa với đầu tròn, áo vuông mà là “sống theo giới luật”, tức là “thanh tịnh”. Do đó, con hiểu được rằng dưới sự chỉ dạy của vị Thầy, theo tinh thần đối luận nhằm “tác pháp chiếu quang” và “khu khiển, quở trách, cử tội” trước những người hoại pháp chính là sự tích tập công đức, phước đức cho bản thân chúng con để vun trồng cây đức hạnh và góp phần nhỏ bé trong một mùa bội thu của Mật gia Song Nguyễn. Con xin cảm tạ ơn Thầy gia hộ và tạo cơ hội cho chúng con được như thế.

Dưới đây, nương theo oai thần của Đạo sư, Bổn tôn, Dakini thông qua kênh vị Thầy, con xin được trình bày cảm niệm của bản thân về ba yếu tính giác ngộ trong việc đối luận.

 1. Đối luận nhằm quán chiếu Xả ly

Trước tiên, là tinh thần xả ly về thân: Mỗi khi có một người thuộc nhóm tà cần tác pháp chiếu quang thì vị Thầy thân giáo, cùng các đạo huynh, đạo hữu dừng các việc thế sự để đăng đàn đối luận. Như thời điểm trước một ngày diễn ra Pháp hội Cần Thơ tháng 9/2017, vị Thầy thân giáo viết bài (sau khi thọ dụng chỉ một ổ bánh mì với ly càe đá ngay tại quán) để minh định, làm sáng tỏ việc thực hư Nguyễn Thị Trang Khuyên kêu gọi đăng đàn. Trong khi, “kẻ núp bóng đàn bà” này bao biện cho những vị tà sư từng công kích Tịnh độ tông, dìm hàng cư sĩ, coi hàng tại gia không thể tu tập giải thoát mà chỉ làm nô lệ tâm linh với việc cúng dường, lao tác,…Cũng ở nơi đó, bằng “song chỉ” (tức là gõ bằng hai ngón tay kiểu mổ cò) thì đạo hữu Mật Hạnh Giác cũng kịp hoàn thành bài đối luận cả ba ngàn từ.

Đó chỉ là một minh chứng trong rất nhiều lần đối luận của Mật gia Song Nguyễn dưới sự chỉ dạy của vị Thầy, các huynh đệ kim cang đều không quản ngại thời gian đêm khuya hay đang dở dang việc thế sự. Bởi lẽ, như lời đức Thế tôn trong kinh Pháp cú về câu chuyện của Tiểu Nhất Y rằng: “Ai làm việc thiện đừng chần chờ, mà phải làm ngay tức khắc. Làm công đức chậm trễ đem lại phước báu cũng chậm trễ”.

Tiếp đến, là sự xả ly về ngữ: Một trong những quan kiến xấu ác cho rằng người tu Phật thì nói lời nhẹ nhàng và êm dịu. Tuy nhiên, Mật gia Song Nguyễn đối luận dựa trên nền tảng lời dạy của ngài Tông Khách Ba rằng: “Làm cho chúng sanh phiền não nhưng đúng pháp cũng nên làm”. Đây chính là sự xả ly về ngữ, trái ngược truyền thống vô minh không đáng theo về ái ngữ khi đối luận. Bởi lẽ, đối với từng hạng người khác nhau thì tùy thuận mà sử dụng ngữ điệu, phương pháp nhiếp phục phù hợp. Như trong kinh Tương ưng bộ, đức Thế tôn từng dạy hàng đệ tử có bốn hạng người được nhiếp phục bằng lời mềm mỏng, lời cứng rắn, bằng cả lời mềm mỏng và hạng bất trị, không thể nhiếp phục bằng lời mềm mỏng hay cứng rắn thì đành phải giết đi (tức là không thèm nói tới, vì đương sự không xứng đáng để bỏ công dạy dỗ, nhắc nhở nữa).

Tinh thần tạo luận nhưng xả ly về ngữ của Mật gia Song Nguyễn dưới sự chỉ dạy của vị Thầy là nói lời chánh ngữ, đó là lời nói chân thật, đúng lúc, hợp với chánh pháp và vì lợi ích cho người, cho mình. Đó chính là lời Phật dạy “Dù nói hàng ngàn lời vô ích, không bằng chỉ nói một lời đúng Chánh pháp”.

Và quan trọng nhất trong việc quán chiếu xả ly khi đối luận là xả ly về tâm: Đây là điều Thầy luôn thân giáo và nghiêm giáo. Trong đó, Thầy chỉ dạy rằng, Thầy không có bất kỳ một tư thù hay sự hiềm khích, ghét bỏ nào đối với tiến sĩ Thích Nhật Từ, thượng tọa Thích Phước Tiến, hay thượng tọa Thích Thiện Thuận,…hoặc bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào. Bên cạnh đó, Mật gia Song Nguyễn đối luận mà tâm không ngăn ngại việc vị đó là tiến sĩ hay phó viện trưởng, hoặc trụ trì nổi tiếng với nhiều đồ chúng. Sự đối luận của vị Thầy và Mật gia Song Nguyễn xuất phát từ tâm pháp sinh, nhằm minh định thực nghĩa chánh kiến, nhằm đả tà xây chánh vì lợi lạc của chúng sanh hữu duyên. Đó là sự xả ly về tâm, không bị ràng buộc bởi bát phong (được mất, hơn thua, vinh nhục, sướng khổ) hay ngũ dục (tài, sắc, danh, thực, thùy).

 1. Đối luận nhằm thực hiện Bồ đề tâm

Có quan kiến cho rằng không nói lỗi người, mà chỉ nhìn lỗi mình để sửa. Con chợt quán xét rằng, người phát tâm Bồ đề với thệ nguyện rộng lớn là nhằm giải thoát tất cả chúng sanh, vậy thì làm sao khi thấy người khác tạo ác nghiệp mà không tác pháp chiếu quang? Nếu một người gieo nhân phỉ báng chư Phật, chia rẽ tăng đoàn mà quả báo là đọa vào địa ngục thì sao lại không “khu khiển, quở trách, cử tội”? Và một người chỉ chăm chút nghĩ cho mình quên vì lợi ích chúng sanh thì phải chăng từ bỏ đường lớn, ngõ rộng mà đi vào lối hẹp và dần dần bị thôi thúc bởi tính ích kỉ? Bởi lẽ, cư sĩ Bồ tát giới Nghiêm Xuân Hồng cũng từng cảm thán một câu rằng: “Dù còn vô minh chất ngất nhưng vẫn một lòng thực hành Bồ đề tâm mới gọi là khí lượng Đại thừa”.

Con hiểu từ lời dạy của Thầy rằng việc tạo luận của Mật gia Song Nguyễn theo lời ngài Long Thọ Bồ tát giáo huấn trong tác phẩm “Luận Phương tiện tâm” rằng: “Nay tạo luận này không phải vì hơn thua, vì danh lợi, chỉ muốn tạo rõ các tướng thiện ác nên tạo luận này. Đời nếu không có luận, người mê lầm đông, bị tà trí biện luận xảo quyệt của thế gian lừa dối làm mê hoặc, khởi các nghiệp bất thiện, luân hồi ác thú mất lợi ích chân thật”. Bao lần Mật gia Song Nguyễn bị hãm hại, vu khống, công kích bởi thế lực tà sư, ác tri thức, tà linh với đủ các thủ đoạn tà vạy nhưng ngọn cờ “đả tà, xây chánh” vẫn luôn không ngừng giương cao vì những chúng sanh hữu duyên chịu phận nô lệ tâm linh, bị mê lầm bởi tà trí xảo quyệt.

Ngoài ra, trong kinh Đại bát nhã Ba la mật đa, phẩm Chuyển sanh thì việc tác pháp chiếu quang của Mật gia Song Nguyễn dưới sự chỉ dạy của vị Thầy hoàn toàn tương ưng, cụ thể là: “Có Bồ tát Ma ha tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba la mật; cũng vậy thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt Giác ngộ tối thượng” . Mỗi lần tác pháp chiếu quang, chúng con đồng thời thực hiện Lục độ ba la mật, trong đó bố thí pháp, tịnh Nhiêu ích hữu tình giới, an nhẫn trước những thủ đoạn tà vạy, sự vu khống của những kẻ tà trí. Hơn nữa, việc thực hành xuyên suốt, không dừng nghỉ trong đối luận vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến chính là thực hành hạnh tinh tấn và tịnh lự. Từ đó, với sự kết hợp trí tuệ Ba la mật với năm phương tiện thiện xảo trong một lần đối luận thì đó là sự tích lũy công đức, trí tuệ để an trụ Lục độ Ba la mật.

Đã ngàn năm qua dân ta chịu sự nô dịch văn hóa, nô dịch tâm linh bởi các ngụy kinh, ngụy thư của bọn Tàu bịa đặt như kinh Vu lan bồn, kinh Đại phương tiện phụ mẫu báo ân, kinh Phật thuyết cứu bạt diệm khẩu ngạ quỷ đà la kinh,…Kéo theo đó là hậu quả của việc mê tín dị đoan với cúng cô hồn, dâng sao, giải hạn, xin xăm, xem ngày tháng,… Hay gần đây là những vị tà sư, ác tri thức giảng sai quỹ đạo chánh pháp nhằm phủ nhận cõi Tây Phương cực lạc, gây chia rẽ tông phái, dìm hàng cư sĩ,…Con cảm niệm rằng, Mật gia Song Nguyễn đối luận không những vì chúng sanh hữu duyên không bị thấm độc tà kiến, mà còn vì ngay chính lợi ích cho những kẻ thuộc nhóm tà này. Để sau khi phản tỉnh, họ có thể kịp thời quán xét lỗi lầm để quay về nẻo giác.

Đó là tinh thần Bồ đề tâm dụng vì lợi lạc của chúng sanh hữu tình bị tà kiến làm mù quáng, bị mê lầm bởi tà trí xảo biện nhằm giới thiệu, hướng dẫn, giúp đỡ chúng sanh tu tập thành Phật theo quỹ đạo chánh pháp mà vị Thầy luôn thân giáo và xiển dương.

 1. Đối luận nhằm quán chiếu Tánh không

Con nhớ trong Đại nguyện của Bổn tôn Quán Thế Âm Bồ tát có dạy rằng “quả của loài cây đức hạnh chính là Tánh không với lòng bi mẫn siêu phàm”. Vì Mật gia Song Nguyễn dưới sự thân giáo chỉ dạy của vị Thầy là luôn giương cao ngọn cờ chánh kiến, mà chánh kiến chính là là nền tảng của Trí tuệ. Do đó, mỗi lần đối luận nhằm đả tà, xây chánh thì chính là quán chiếu Tánh không với bốn khía cạnh của chánh kiến là: chánh kiến về thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến trong luận điểm và chánh kiến về tri kiến giải thoát. Trong đó, với chánh kiến trong luận điểm, các bài đối luận của Mật gia Song Nguyễn thì luận chứng và luận cứ đều là giáo điển Phật gia, là những lời dạy, lời khuyên, lời khuyến cáo của đức Phật và các bậc thánh tăng, cổ đức. Tựu trung, như lời dạy của vị Thầy là viết, nói và làm theo “thánh giáo lượng” trong ngũ lượng phương tiện biện giải nhà Phật.

Do đó, trên luận trường dù là các bậc thượng tọa, đại đức, tiến sĩ hay các học giả, dịch giả,…từng đăng đàn đối luận hoặc được Mật gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang thì đến nay đều là các luận giả thất bại vì họ không đảm bảo tính khách quan, tự ý lập ngôn. Bởi lẽ sự tạo luận của Mật gia Song Nguyễn là chuyển tải lời thánh ngôn của chư Phật, chư Bồ tát và chánh chúng theo thánh giáo lượng, trên nền tảng chánh tư duy chính là sự như lý tác ý nhằm minh định chánh tà. Đó cũng là lý do những kẻ nhận sự tác pháp chiếu quang đều im lặng, các bài đối luận “vô đối trên luận trường” bởi Mật gia Song Nguyễn tuân theo thánh giáo lượng, chánh kiến về luận điểm. Đó chính là sự quán chiếu Tánh không mà không tin vào tâm ý mình, cũng như không rời quỹ đạo chánh pháp.

Phóng tầm mắt ra sân khấu, hiện có một chậu mai đang nở góp cho đời những sắc vàng tô điểm cho không khí trang nghiêm của Pháp hội, báo hiệu một mùa xuân Di lặc đang đến. Và đây chính là nhân duyên để chúng con được nghe bài giảng của Thầy tựa đề “Đêm qua sân trước một cành mai”. Trong thiền ngữ hoa mai còn được nhắc đến qua câu kệ: “Chưa trải một phen sương buốt lạnh/Hoa mai đâu tỏa ngát mùi hương”. Chúng con hiểu rằng có những kẻ tà sư, ác tri thức với không ít lần dùng thủ đoạn tà vạy, tà tư với những nọc độc tà kiến nhằm hãm hại vị Thầy, Mật gia Song Nguyễn và chúng sanh. Nhưng dưới sự chỉ dạy của vị Thầy thông qua việc đối luận nhằm tác pháp chiếu quang, Mật gia Song Nguyễn vẫn kiên cường, hiên ngang vì chúng sanh hữu tình mà “dùng chánh kiến làm đòn xoay tà kiến” và “đâm mấy tà sư bút chẳng tòa” để góp cho đời những cánh hoa ngát hương giải thoát trong vườn hoa giáo điển, giáo pháp Phật đà. Và đệ tử chúng con noi theo tấm gương thân giáo của vị Thầy mỗi lần đối luận chính là một lần thực hành đồng thời ba yếu tính giác ngộ: Xả ly, Bồ đề tâm và Tánh không. Để từ đó, chúng con dưới sự chỉ dạy của vị Thầy tích tập được đồng thời công đức và trí tuệ nhằm vun trồng loài cây đức hạnh cao quý để “đem lại những quả trái nuôi dưỡng các con và những người khác, bây giờ và mãi mãi” (lời Đại nguyện Quán Thế Âm Bồ tát).

Con xin cảm tạ ơn Thầy đã gia hộ cho chúng con được như thế và cho bản thân con hoàn thành việc chia sẻ về một trong những thành tựu nổi bật của Mật gia Song Nguyễn trong năm 2017 vừa qua và cả trước đó là đối luận.

Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

Om Mani Padme Hum.

Đệ tử Mật Quốc Sanh.

 1. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om mani padme hum !

 2. Mật Như Niệm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài chia sẻ từ đạo huynh Mật Quốc Sanh rồi ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe vì sự lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 3. Mật Hoàng Nguyên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài chia sẻ này của huynh Mật Quốc Sanh rồi ạ!

  Con cảm tạ huynh ấy đã chia sẻ bài viết ý nghĩa , lợi lạc!

  ”Thực hành quán niệm ba yếu tố tính giác ngộ trong hoạt động đối luận” với nội dung xoay quanh :

  1) Đối luận nhằm quán chiếu xả ly

  2) Đối luận nhằm thực hiện Bồ Đề Tâm

  3) Đối luận nhằm quán chiếu Tánh không

  Con cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì tất cả lợi lạc chúng sanh!

  Con xin cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu , hạnh phúc của Phật tánh!

  Con xin cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tĩnh với trạng thái giác ngộ!

  Om Mani Padme Hum!

 4. Mật Diệu Trang says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Con hoan hỷ với những chia sẻ đầy ý nghĩa Và lợi lạc Của huynh Mật Quốc Sanh.

  Con nguyện cầu cho sức khỏe Và sự trường thọ  của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con nguyện cầu cho tất cả các chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 5. Mật Liễu Thuận says:

  Kính bạch Thầy
  con Mật Liễu Thuận đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con hoan hỷ với bài viết ý nghĩa, lợi lạc của huynh Mật Quốc Sanh
  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe vì lợi lạc chúng sanh
  om Mani Padme Hum

 6. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này ạ. Con hoan hỷ tán thán bài viết và thiện hạnh của đạo huynh Mật Quốc Sanh. Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 7. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Bạch Thầy con đã đọc bài chia sẻ của đạo huynh Mật Quốc Sanh và  con hoan hỉ tán thán đạo hạnh của các huynh đệ kim cang MGSN đã đối luận “tác pháp chiếu quang” vì lợi lạc của bạn đọc hữu tình và sự nghiệp hoằng dương chánh pháp ạ!

  Con tự hỏi tại sao những vị được gọi là “tiến sĩ, giáo sư Phật học” sau khi được tác pháp chiếu quang theo chánh kiến, chánh pháp Phật đà lại im lặng mà không cảm tạ ơn phước của đức Thế tôn, vì duyên lành mà biết rõ chánh tà để tu tập giải thoát, không còn bám chấp vào bát phong và ngũ dục(một trong những nhân gây quả luân hồi). Phải chăng họ vẫn chưa hiểu được như thế nào là Xả ly, là Bồ đề tâm, là Tánh không? Hay họ đang găph phải một trong những điều thất bại trầm trọng khi tu tập đạo Phật để đạt giải thoát.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh xa lìa mê, quay về giác!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

  Om Mani Pahme Hum!

   

 8. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết “Thực hành quán niệm ba yếu tính giác ngộ trong hoạt động đối luận” của đạo huynh Mật Quốc Sanh. Dưới sự chỉ dạy của vị Thầy, Mật gia Song Nguyễn trong thời gian vừa qua đã dương cao ngọn cờ “Tác pháp chiếu quang” đăng đàn đối  luận với các thế lực tà sư, tà linh, tà quyền và tà kiến, lan tỏa ảnh ánh sáng Chánh pháp nhằm giúp chúng sanh vượt qua đêm tối vô minh, lìa mê về giác.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Quốc Sanh với những chia sẻ phân tích sâu và chi tiết về những khía cạnh Thực hành quán niệm ba yếu tính giác ngộ là Xả ly, Bồ Đề tâm và Tánh không khi thực hiện hoạt động “Đối luận”. Con mong rằng, thông qua hoạt động đối luận này, sẽ có nhiều chúng sanh hữu tình biết đến chánh pháp, sớm dừng lại những việc tà vạy, tà kiến và sớm thay đổi những hành vi thân ngữ tâm theo quỹ đạo chánh pháp. Cảm ơn đạo huynh Mật Quốc Sanh về bài viết ý nghĩa và lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự nghiệp Hoằng dương Chánh pháp, vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện ngọn đuốc Chánh pháp của Đức Thế Tôn được lan tỏa khắp muôn nơi.

  Cầu nguyện chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ.

  OM MANI PADME HUM

 9. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài viết “Thực hành quán niệm ba yếu tính giác ngộ trong hoạt động đối luận”.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Quốc Sanh đã có những chia sẻ sâu sắc về hoạt động đối luận của Mật gia Song Nguyễn cũng đồng thời là sự xả ly (cả về thân, ngữ, tâm), thực hiện Bồ đề tâm và quán chiếu Tánh không.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh các huynh đệ kim cang đã noi theo tấm gương thân giáo của Thầy mà tác pháp chiếu quang không ngăn ngại vì lợi ích khắp chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 10. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này ạ

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy và thiện hạnh của các huynh đệ Kim Cang Mật gia Song Nguyễn trong năm 2017 vừa qua đã đem đến cho Mật gia một mùa bội thu “ số lượng và chất lượng” bài viết, đặc biệt là hơn 100 bài đối luận trong đó có 35 bài viết được vị Thầy trao giải thưởng. Con hoan hỷ khi các huynh đệ Kim Cang  đã noi theo tấm gương vị Thầy thực hiện lời dạy của Đức Thế Tôn mà: “ Tác pháp chiếu quang” và “ khu khiển, quở trách, cử tội” theo tinh thần đối luận trước những kẻ thuộc nhóm tà, những người hoại pháp để giúp cho chúng sanh được lìa mê về giác.

  Con hoan hỷ  với bài cảm niệm của đạo huynh Mật Quốc Sanh và qua bài viết con  biết được rằng khi hành giả tham gia vào hoạt động đối luận cũng chính là thực hành quán niệm ba yếu tính giác ngộ là : Xả ly, Bồ đề tâm và Tánh Không.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cảm ơn đạo huynh Mật Quốc Sanh đã viết bài chia sẻ, cầu nguyện cho huynh đươc sức khỏe, thành tựu những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 11. Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến)
  đã đọc qua bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Mật Quốc Sanh đã có bài cảm niệm thật ý nghĩa về hoạt động đối luận chính là thực hành quán niệm ba yếu tính giác ngộ: xả ly, bồ đề tâm, tánh không.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 12. Mật Nguyên Tấn says:

  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM.

 13. Kính  Bạch  Thầy

  Bài  này  con đã  đọc  rồi  ạ

  Con xin hoan hỷ  và tán  thán thiện  hạnh  của  đạo  huynh Mật  Quốc  Sanh với  những  chia sẽ  của  mình

  Con xin cầu  nguyện  cho sức  khỏe  và  sự  trường  thọ  của  Thầy  và  Cô  vì  lợi  lạc  của  chúng  sanh

  Cầu  nguyện  cho tất  cả  chúng  sanh thành  tựu hạnh  phúc  của  Phật  tánh

  Om mani padme hum

 14. Mô Phật,

  Mật Hồng Tuyến hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Quốc Sanh đã có bài chia sẻ về lợi lạc của hoạt động đối luận. Mỗi khi đối luận chúng ta không những thực hiện lục độ ba la mật (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ) mà còn thực hiện ba yếu tố giác ngộ (xả ly, bồ đề tâm, tánh không) cùng một lúc. Đệ cũng hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh đối luận với các thế lực tà theo tấm gương của vị Thầy của các huynh đệ Kim cang.

  Cầu nguyện cho ánh sáng chánh pháp soi rọi khắp muôn nơi.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 15. Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với bài chia sẻ cảm niệm của đạo huynh Mật Quốc Sanh.
  Cảm ơn đạo huynh Mật Quốc Sanh đã phân tích cho Mật Phước thấy được sự lợi lạc qua hoạt động đối luận của Mật Gia Song Nguyễn tức là thực hành quán niệm ba yếu tính giác ngộ “Xả ly, Bồ đề tâm và Tánh không “.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 16. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của huynh Mật Quốc Sanh ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 17. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ đọc bài viết chia sẻ của đạo huynh Mật Quốc Sanh rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, bồ đề tâm của vị Thầy, cùng thiện hạnh của các chư huynh kim cang đã noi theo tấm gương vị Thầy tác pháp chiếu quang cho những thế lực tà sư, tà linh, tà quyền, tà kiến, đem ánh sáng chánh pháp nhằm giúp chúng sanh lìa mê về giác. Đem lại cho Mật Gia Song Nguyễn ” một mùa bội thu về số lượng và chất lượng ” các bài viết ,trong đó vị Thầy đã từ bi viết đến 97 bài.
  Con mong rằng hoạt động đối luận, tác pháp chiếu quang này là bài học để phản tỉnh giúp cho những kẻ thuộc nhóm tà kịp thời quán sét sửa đổi để quay về đúng quỹ đạo Chánh Pháp.
  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Quốc Sanh đã chia sẻ bài viết lợi lạc.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện ánh sáng chánh pháp Mật Gia Song Nguyễn lan tỏa khắp muôn nơi.
  Cầu nguyện đạo huynh Mật Quốc Sanh viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Om Mani Padme Hum!

 18. Kính bạch Thầy

  Con hoan hủy đọc bài viết chia sẻ của đạo huynh Mật Quốc Sanh

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô trụ thế dài lâu  để  giáo hóa chúng sanh chúng con

  Con cầu  nguyện cho đạo huynh  Mật Quốc Sanh tinh tấn thực hành  viên thành mọi ước nguyện chính đáng

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu  hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 19. Vũ Hà Trang says:

  Kính bạch Thầy

  Con Mật Như Pháp đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 20. Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với đọc bài viết chia sẻ ”
  THỰC HÀNH QUÁN NIỆM BA YẾU TÍNH GIÁC NGỘ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐỐI LUẬN ” của đạo huynh Mật Quốc Sanh. Qua bài viết với những luận chứng, luận chứng góp phần chứng minh sự quang minh,công trực trong các hoạt động đối luận ” tác pháp chiếu quang” của Mật Gia Song Nguyễn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy đến những kẻ tà lực,tà sư,tà quyền vì lợi lạc chúng sanh. Đồng thời khi Mật Gia Song Nguyễn thực hành các hoạt động ” tác pháp chiếu quang ” thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cũng chính là đang thực hành ba yếu tố giác ngộ ” xả ly, bồ đề tâm, tánh không ” giúp cho chúng sanh lìa mê về giác theo đúng quỹ đạo chánh pháp .
  Con xin tán thán công hạnh bồ đề tâm của vị Thầy và thiện hạnh của các đạo huynh đạo hữu đã tác pháp chiếu quang đến những thế lực tà sư,tà lực ,tà quyền vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  cầu nguyện cho ngọn đuốc trí huệ thắp sáng muôn nơi thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.
  OM AH HUM

 21. Mô Phật,

  Đệ hoan hỉ với bài chia sẻ của huynh Mật Quốc Sanh.
  Qua bài viết của huynh, bạn đọc sẽ càng hiểu rõ hơn về ý nghĩa, mục đích của tinh thần đối luận nhằm “tác pháp chiếu quang”, “khu khiển, quở trách, cử tội” của Mật gia Song Nguyễn. Chỉ với hoạt động đối luận, hành giả có thể cùng lúc thực hành quán niệm được 3 yếu tính giác ngộ là Xả ly, Bồ đề tâm và Tánh không.

  Ở thời mạt pháp này, khi “tà sư nhiều như cát sông Hằng”, những kẻ tuy mặc tăng y, sống trong chùa nhưng huỷ hoại chánh pháp thì người tu thực hành theo đúng tinh thần của một “tỳ kheo đích thực” là nêu cao tinh thần vô uý, bảo vệ chánh pháp Như Lai thì “phước vô lượng không thể nghĩ bàn”. Rõ ràng Mật gia Song Nguyễn của ngày hôm nay với chánh báo y báo tương ưng là một minh chứng cho điều đó.

  Cảm ơn huynh vì bài chia sẻ lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum.

 22. Mật Ỷ Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài rồi ạ . Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe vì sự lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh hạnh phúc Phật tánh

 23. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài tham luận của đạo huynh Mật Quốc Sanh với tựa “THỰC HÀNH QUÁN NIỆM BA YẾU TÍNH GIÁC NGỘ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐỐI LUẬN”. Bài tham luận đã nêu ra những luận chứng, luận cứ minh chứng các hoạt động tác pháp chiếu quang, đối luận trước các biểu hiện tà kiến, làm tổn hại tới chúng sanh hữu tình. Thông qua đối chiếu ba tinh yếu giác ngộ, bồ đề tâm, xả ly và tánh không, thực hành tác pháp chiếu quang để phân định chánh tà chứ không vì được mất, hơn thua. Tạo luận này vì lợi ích của chúng sanh và việc thực hành tác pháp chiếu quang cũng đồng thời thực hiện lục độ ba la mật vì thế không có sự phân biệt hơn thua, cũng không vì bất kỳ một cá nhân hay mục đích riêng rẽ nào. Vì thế các bài viết tác pháp chiếu quang luôn được điển chứng bằng các luận điểm đã được xác quyết bởi kinh điển, lời thánh ngôn của các bậc thánh chúng, tôn giả, các vị chứng đắc.

  Con cảm tạ ơn Thầy vì từ bi, trí tuệ mà không ngần ngại thực hành tác pháp chiếu quang, cũng như sách tấn các học trò, đệ tử cùng tạo luận vì lợi ích của chúng sanh, xiển dương giáo pháp Phật đà.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Quốc Sanh viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 24. Mô Phật!

  Mật Diệu Hằng hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Quốc Sanh đã chia sẻ một bài viết ý nghĩa: thực hành quán niệm ba yếu tính giác ngộ trong hoạt động đối luận.

  Với những phân tích đầy đủ luận chứng, luận cứ Phật đà đã minh chứng một cách rõ ràng hoạt động đối luận giúp hành giả thực hành quán niệm cùng một lúc ba yếu tính giác ngộ: xả ly, bồ đề tâm và tánh không. Nhờ sự hướng dẫn của Thầy mà đệ tử và học trò Mật gia Song Nguyễn được thực hành đối luận theo lời dạy của đức Thế Tôn và cùng lúc thực hành ba yếu tính giác ngộ mang lại lợi lạc cho bản thân và tha nhân.

  Có thể thấy rõ, hoạt động đối luận là một trong những hoạt động chính của Mật gia Song Nguyễn, tạo luận để giúp hữu tình minh định chánh tà, chân ngụy mà lìa mê vê giác. Và Thầy luôn dũng mãnh giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh để giúp hữu tình nhận diện tà lực, tà linh, tà quyền mà từ đó tránh xa để không bị ảnh hưởng đến thân căn huệ mạng. Đồng thời, việc tạo luận theo đúng quỹ đạo chánh pháp còn giúp người trong cuộc, đối tượng đối luận có cơ hội quán xét và điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm của mình để thoát khỏi vũng bùn tà kiến. Hơn thế nữa, đệ tử và học trò thực hiện đối luận cũng có cơ hội quán xét, tự soi mình để tránh thất niệm, phạm lỗi lầm.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cảm ơn đạo hữu Mật Quốc Sanh đã chia sẻ bài viết lợi lạc.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Quốc Sanh thành tựu ước nguyện chính đáng và thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 25. Mật Mỹ Lạc says:

  Mô Phật,

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Quốc Sanh đã chia sẻ bài viết: Thực hành quán niệm ba yếu tính giác ngộ trong hoạt động đối luận. Đệ cầu nguyện huynh thành tựu mọi ước nguyện chính đáng, an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp hóa độ chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 26. Mô Phật,

  Pháp đệ hoan hỷ với thiện hạnh viết bài của đạo huynh Mật Quốc Sanh về những chia sẽ cảm niệm về ba yếu tính giác ngộ trong hoạt động đối luận.

  Bằng những luân chứng luận cứ rõ ràng, sắc đáng đạo huynh đã làm rõ hơn nữa những lợi lạc mà việc tác pháp chiếu quang của Mật Gia Song Nguyễn dưới sự hướng dẫn của vị Thầy đã cùng một lúc thực hành ba yếu tính giác ngộ “ xả ly, bồ đề tâm, tánh không”. Tuân theo lời dạy của Đức Thế Tôn về sự “khu khiển quở trách cử tội” đến những tỳ kheo phạm giới  hay ngài Long Thọ Bồ Tát về việc tạo luận để chúng chánh sanh không bị mê lầm bởi những xảo ngôn của những tà sư, tà linh reo rắc tà kiến.Nên những hoạt động tác pháp chiếu quang  là một trong những hoạt động chính của Mật Gia Song Nguyễn đã tạo luận để giúp chúng sanh có thể phân định chánh tà mà không rơi vào đường xấu, quả ác. Đồng thời hoạt động này còn là sự hồi quang tự kỉ để quán xét bản thân rồi từ đó điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm cho phù hợp với quỹ đạo chánh pháp. Cám ơn đạo huynh đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Nguyện cầu đạo huynh Mật Quốc Sanh thế sự hanh thông, các ước nguyện sớm viên thành.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 27. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã dsojc xong bài này ròi ạ. Cầu nguyện Thầy cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh lhusc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 28. Mật Nguyên Hội says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết :”Thực hành quán niệm ba yếu tính giác ngộ trong hoạt động đối luận” của đạo huynh Mật Quốc Sanh.

  Với những luận chứng được phân tích rõ ràng trong bài biết cho thấy dưới sự hướng dẫn của vị Thầy các huynh đệ Mật gia Song Nguyễn đã thực hành quán niệm cùng một lúc ba yếu tính giác ngộ trong hoạt động đối luận “tác pháp chiếu quang”.Noi theo lời Đức Phật dạy trong Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, phẩm chuyển sanh :”Có Bồ Tát Ma Ha Tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng ,mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới,an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba La Mật, cũng vậy thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt giác ngộ tối thượng ..”

  Trong khi thực hiện “tác pháp chiếu quang” qua đối luận Thầy đã hướng dẫn các huynh đệ kim cang thực hành quán niệm “xả ly” trước tiên xả ly về thân,vị Thầy và các huynh không quản đêm ngày khuya sớm để kịp thời viết bài đối luận không màng dở dang việc thế sự, như lời Đức Phật dạy trong kinh Pháp cú:”Ai làm việc thiện đừng chần chờ, mà phải làm ngay tức khắc.Làm công đức chậm trễ đem lại phước báu cũng chậm trễ.”Thế nên những loạt bài đối luận của các pháp huynh MGSN  và các commnet cũng được thực hiện ngay liền để đầy đủ tính thời sự, thời đại.Xả ly về ngữ, tuyệt nhiên không dùng lời ái ngữ để biện luận,như lời vị Thầy đã dạy là nói chánh ngữ, chân thật, đúng lúc hợp chánh pháp.Xả ly về tâm,sự đối luận của vị Thầy và MGSN xuất phát từ tâm pháp sinh, trên quan điểm chánh pháp vì lợi lạc chúng sanh mà thực hiện tác pháp chiếu quang không bị ràng buộc bởi bát phong hay ngũ dục.Tâm không ngăn ngại đối tượng “tác pháp chiếu quang” đó thuộc cá nhân hay tổ chức phẩm trật nào.

  Kế đến thực hiện quán chiếu Bồ đề tâm , đó là tinh thần Bồ đề tâm dụng vì lợi lạc của chúng sanh bị tà kiến làm mù quáng,mê lầm xa rời quỹ đạo Chánh pháp mà giới thiệu cho hướng dẫn cho chúng sanh pháp tu thành Phật.Qua thực hiện tác pháp chiếu quang đối luận cũng là dịp để các huynh đệ MGSN quán xét lại hành vi thân ,tâm,ngữ của chính mình như lời vị Thầy đã giáo huấn, Bồ đề tâm dụng sẽ được phát triển và thành tựu trong khi nhập Bồ tát hạnh thì hành giả cần chuẩn bị “ngũ minh” là năm sự hiểu biết sáng suốt theo quan kiến đạo Phật.

  Đối luận nhằm quán chiếu Tánh không với bốn khía cạnh của chánh kiến là chánh kiến thờ tự,chánh kiến tôn kính, chánh kiến trong luận điểm và chánh kiến về tri kiến giải thoát.Trong đó các bài đối luận của MGSN dưới sự thân giáo chỉ dạy của vị Thầy thì các luận chứng và luận cứ đều nương theo “thánh giáo lượng” trong ngũ lượng phương tiện biện giải nhà Phật.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô và sự trường thọ.

  Xin hoan hỷ cảm tạ bài chia sẻ có giá trị lợi lạc của đạo huynh Mật Quốc Sanh,  Xin cầu nguyện cho huynh tinh tấn thực hành pháp và viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Xin cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

   

   

   

 29. Kính bạch Thầy

  Con là Mật Ấn. Con xin tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật quốc sanh qua về  bài viết (thực hành quán niệm ba yếu tính giác ngộ trong hoặc động đối luận ) dưới sự dẫn dắt của vị Thầy những huynh đệ mật gia đã không ngừng tác pháp chiếu quan

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 30. Mật Từ Quang says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 31. Mật Hồng Nguyện says:
  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  con hoan hỷ với thiện hạnh chia sẻ bài viết của đạo huynh Mật Quốc Sanh với bài viết lợi lạc này ạ.con hiểu rõ hơn về 3 yếu tính giác ngộ trong hoạt động đối luận. Dưới sự dẫn dắt tận tình của vị Thầy những đạo huynh cùng các đạo hữu MGSN đã tích cực đả tà xây chánh. Giúp chúng sanh có thể tránh xa khỏi tà kiến

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Quốc Sanh thành tựu và viên thành ước nguyện chính đáng.

  cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  om mani padme hum

 32. Vũ Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài viết rồi ạ! Con cảm ơn Thầy ạ!

  Om Mani Padme Hum!

 33. Nguyễn Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con hoan hỷ bài viết chia sẻ của pháp huynh Mật Quốc Sanh với những luận chứng, chứng minh khách quan, minh bạch trong các hoạt động đối luận dựa trên những khía cạnh thực hành quán niệm ba yếu tố giác ngộ là: Xả ly, Bồ đề tâm và Tánh không được Mật Gia Song Nguyễn dùng ” tác pháp chiếu quang” thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy để đến với luận trường ” dù là các bậc Thượng tọa, Đại đức, tiến sỹ hay các học giả, dịch giả…’ đã từng đối luận trong thời gian qua. Đến nay, các luận giả này đều bị ” vô đối trên luận trường” vì họ tà kiến, tự ý lập ngôn bởi đối luận của Mật Gia Song Nguyễn là chuyển tải lời thánh ngôn của chư Phật, chư Bồ tát và chánh chúng theo Thánh giáo lượng!

  Con rất mong thông qua hoạt động đối luận này sẽ có nhiều chúng sanh hiểu biết chánh pháp để có thể tránh được tà kiến…từ đó thay đổi những hành vi thân- ngữ – tâm theo quỹ đạo chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Pháp đệ cảm ơn pháp huynh Mật Quốc Sanh về ý nghĩa và sự lợi lạc từ bài viết này; Cầu nguyện cho pháp huynh viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện ánh sáng chánh pháp của Mật Gia Song Nguyễn lan tỏa và thấm nhuần đến tất cả chúng sanh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum!

 34. thuandinh says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con Mật Định Thuần đã đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Quốc Sanh; bài viết giúp con hiểu hơn về ba yếu tính giác ngộ trong hoạt động đối luận.
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

  HỠI ĐẠI SĨ LIÊN HOA SANH XIN HƯỚNG TÂM CON VỀ PHẬT PHÁP

  HỠI CÁC VỊ TOÀN GIÁC XIN ĐỪNG ĐỂ CON LẠC VÀO TÀ ĐẠO THẤP KÉM

  HỠI VỊ THẦY TỪ BI VÀ CÁC NGÀI CHẲNG KHÁC, XIN ĐỂ TÂM ĐẾN CON

  OM MANI PADME HUM!

 35. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con hoan hỷ với bài chia sẻ nhiều ý nghĩa và lợi lạc của huynh Mật Quốc Sanh.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 36. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Mật thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo huynh Mật Quốc Sanh con rất hoan hỉ với công hạnh xả tà sây chánh của vị Thầy luồn dương cao ngọn cờ chánh kiến con cũng hoan hỉ với tinh thần đối  luận của các đạo huynh đạo hữu dành bọn tà sư dúp chúng sanh lìa mê về giác  con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

 37. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ bài chia sẻ của đạo huynh Mật Quốc Sanh

  Với những luận cứ, luận chứng rõ ràng tinh thần “Tác pháp chiếu quang” của Mật gia Song Nguyễn với những tà sư, tà quyền, người khác tạo ác nghiệp, phá hoại Chánh pháp…. theo đúng tình thần Phật pháp để chúng sanh bỏ lìa mê về giác. Không những vậy mỗi lần “Tác pháp chiếu quang” là thực hiện Lục độ Ba la mật ( Bố thí Pháp ), tạo nhiều công đức và trí tuệ

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM

 38. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Thực hành quán niệm ba yếu tính giác ngộ trong hoạt động đối luận” của đạo huynh Mật Quốc Sanh. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh của các đạo huynh, đạo hữu trong năm qua đã không ngừng đăng đàn đối luận tác pháp chiếu quang cho các chúng sanh lìa mê về giác. Qua bài viết chia sẻ của đạo huynh Mật Quốc Sanh con hiểu được rằng khi tham gia đối luận cũng là thực hành quán niệm: xả ly, Bồ đề tâm và tánh không. Cảm ơn đạo huynh Mật Quốc Sanh với bài viết chia sẻ ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Quốc Sanh luôn tinh tấn thực hành Pháp và viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 39. Mật Chánh Hoa says:
  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Quốc Sanh đã có bài phân tích về “Thực hành quán niệm ba yếu tính giác ngộ trong hoạt động đối luận”.

  Cảm ơn huynh về bài viết lợi lạc và ý nghĩa giúp đệ hiểu thêm về hoạt động đối luận nhằm quán chiếu Xả ly về thân, ngữ, tâm. Đối luận nhằm thực hiện Bồ đề tâm giúp chúng sanh lìa mê về giác, “giúp chúng sanh tu tập thành Phật theo quỹ đạo chánh pháp mà vị Thầy luôn thân giáo và xiển dương”. Và yếu tính giác ngộ thứ ba trong hoạt động đối luận là đối luận nhằm “quán chiếu Tánh không với bốn khía cạnh của chánh kiến là: chánh kiến về thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến trong luận điểm và chánh kiến về tri kiến giải thoát”.

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luôn thân giáo và chỉ dạy các đạo huynh, đạo hữu trong mỗi lần đối luận, “tác pháp chiếu quang” cho những tà sư, tà linh, tà quyền giúp chúng sanh hữu duyên có cơ hội được quay về với quỹ đạo chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Quốc Sanh tinh tấn tu tập, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum!

 40. Mật Tấn Khải says:

  KÍnh Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “ Thực Hành Quán Niệm Ba Yếu Tính Giác Ngộ Trong Hoạt  Động Đối Luận” của đạo huynh Mật Quốc Sanh.  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ, bồ đề tâm của vị Thầy, cùng thiện hạnh thiện hạnh của các chư huynh đệ kim cang đã noi theo tấm gương vị Thầy đã “tác pháp chiếu quang” đã đăng đàn đối luận vơí các thế lực tà sư, tà linh tà quyền, tà kiến, nhằm giúp chúng sanh lìa mê về giác.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Quốc Sanh đã chia sẻ về lợi lạc của hoạt động đối luận  là thực hiện Lục độ ba la mật ( Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định và Trí tuệ) mà còn thực hiện ba yếu tính giác ngộ ( Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không) cùng một lúc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Pháp đệ cám ơn đạo huynh về bài viết ý nghĩa và lợi lạc.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 41. Đỗ Thanh Sơn says:
  Kích Bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy, con nguyện cầu sức khoẻ luôn ở bên Thầy. Om Mani Pedme Hum !
 42. Phạm Đình Đang(Quảng Ninh) says:

  Kính bạch Thầy,

  con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy a.

  Om mani pedma hum.

 43. Mật Pháp Ngân (Kim Ngân) says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 44. Lan Trần says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài của Mật Quốc Sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 45. Mật Hồng Mai says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đọc xong bài bày rồi ạ.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ đến với Thầy vì lợi lạc chúng sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status