Apr 7, 2019

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển | 132 Comments

Thư gửi các trò 137: THẾ NÀO LÀ KINH PHẬT CHÍNH THỐNG (bài mở đặc biệt)

Thư gửi các trò 137: THẾ NÀO LÀ KINH PHẬT CHÍNH THỐNG (bài mở đặc biệt)

Thư gửi các trò 137: THẾ NÀO GỌI LÀ KINH PHẬT

Các trò thân mến!

Vừa qua có một comment của bạn đọc Chanh Dung gửi đến Thầy lời khuyên nên đọc nhiều kinh điển Therevada (trường phái Phật giáo Nguyên Thủy). Nhân đó, có vài học trò mới nhập đạo không hiểu nên thỉnh vấn Thầy về ý nghĩa này. Thầy nương theo trí huệ của Đạo sư, Bổn tôn, Dakini  sẽ có đôi điều luận giải.

cang day xay tuong

Anh thợ chính hỏi: “Kinh chưa?”, thợ phụ trả lời: “Kinh rồi!”

Nhớ lại khi Thầy còn nhỏ, hai người thợ hồ xây tường rào, họ giăng một sợi dây chỉ cột từ đầu này qua đầu kia, đợi đến khi ngắm thẳng một đường từ bên kia đến bên này, anh thợ chính hỏi: “Kinh chưa?”, thợ phụ trả lời: “Kinh rồi!”. Chữ “kinh” trong trường hợp này có nghĩa là thẳng , tắp từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ bên này qua bên kia. Năm tháng dần trôi, Thầy cứ thắc mắc loại từ ấy, nhưng từ “kinh” giờ đây Thầy hiểu thực nghĩa rồi . Thầy hỏi Mật Thạnh là thợ nề, trò ấy cũng không hiểu từ “kinh” là gì. Hóa ra, từ ngữ ở thời điểm thập niên 60 của thế kỷ 20 không còn tồn tại thực nghĩa vào ngày nay.

Sutra_book

Từ “kinh” (sutras) được dịch từ tiếng Hán của Trung Quốc

Ở đạo Phật có  một từ gọi là “kinh” (sutras) được dịch từ tiếng Hán của Trung Quốc mang hàm ý chỉ cho sự nhất quán từ đầu đến cuối những gì được thể hiện trong lời dạy từ kim khẩu Đức Phật, tựa như nghĩa đen trong xây dựng được Thầy đã nêu trên. Song, sự nhất quán ấy là gì? Do không quán xét thực nghĩa thế nào là kinh Phật nên không ít học giả và tăng lữ Phật giáo cố chấp vào hình thức ngôn từ hoặc theo chủ nghĩa bộ phái nên hễ kinh nào thuộc Phật giáo Nguyên thủy thì cho là của chính Đức Phật thuyết, kinh nào của Phật giáo Đại thừa hay Mật chú thừa, gọi là ngụy kinh (kinh ngụy tạo). Từ đây suy ra thực nghĩa kinh văn được chấp nhận bởi cụm từ “Phật giáo Nguyên thủy”, trong khi đó từ ngữ không phản ánh rốt ráo thực chất vấn đề. Cũng như kinh văn thường mở đầu “Như thị ngã văn…” (Tôi được nghe như vầy…) thì gọi là kinh Phật, nhưng nếu ngụy thư như kinh “Vu lan bồn”, kinh “Đại Vân”, “Phạm võng”, “Phương tiện đại báo phụ mẫu ân” xuất xứ từ Trung Quốc  cũng có cụm từ mở đầu như vậy, thì bị được giới học thuật quả quyết là giả (xem bài “Kinh Vu lan bồn thực hay giả: Ngộ nhận” trên chanhtuduy.com)?  Do vậy, chúng ta khẳng định rằng thực nghĩa của kinh điển chính thống đạo Phật phải được chiếu soi bằng lăng kính Phật học mới thấy được sự nhất quán (thẳng tắp từ trên xuống dưới), không có sự bất nhất tiền hậu (trước sau trái nghĩa). Lăng kính ấy soi rõ trong kinh có những vi khuẩn độc hại, có tác hại hủy hoại dần thực nghĩa kinh văn, dẫn đến nguy hại cho huệ mạng cho người học Phật, tu Phật bởi sự ngụy trang khéo léo, phù hợp với lợi ích nhóm, tâm lý đám đông mà bị “lộng giả thành chân” (làm giả thành thiệt)!

Các trò thân mến!

5rdmag_28038_400px_lg

Giờ đây các trò sẽ được biết lăng kính ấy là gì

Giờ đây các trò sẽ  khúc mắc rằng lăng kính ấy là gì? Khi còn tại thế, Đức Phật biết trước sẽ có nhiều trường hợp vị kỷ, bộ phái sẽ “chế tác” ra ngụy kinh (loại kinh văn không do Đức Phật tuyên thuyết) nên “chế định” bằng những nguyên tắc thẩm định như sau:

 1. Định nghĩa: Kinh là gì? Là những lời dạy của Thánh chúng (Phật, Bồ tát, A la hán, Thánh tăng, Thánh giả) được viết ra, ghi chép lại. Những ai không thuộc đối tượng trên không thể được gọi là kinh chẳng hạn Tiên, Thiên, A tu la, Quỷ thần, Người, Phàm tăng)
 2. Nguyên tắc thẩm định: Kinh được gọi là chính thống khi phản ánh được những nguyên lý Phật gia được nêu ra trong đạo Phật:

1/ 3 yếu tính giác ngộ (yếu tố cốt lõi) XẢ LY, BỒ ĐỀ TÂM, TÁNH KHÔNG

2/ Tứ pháp ấn: (1) Pháp vô ngã (2) Thọ thị bất tịnh (3) Tâm vô thường (4) Niết bàn tịch tĩnh. Có thể hiểu (1) và (2) là quán chiếu Tánh không (3) quán chiếu Xả ly (4) quán chiếu Bồ đề tâm.

Sau đây là những gì Thầy giải thích theo thánh giáo lượng:

 • Pháp vô ngã: mọi sự vật hiện tượng đều không độc lập, không thường hăng, không tự có
 • Tâm vô thường: những ý niệm của chủ thể khởi phát đều bất định, thay đổi theo tính duyên khởi
 • Thọ thị bất tịnh: đã cảm nhận bằng tri giác đều bị nhiễm ô dù lạc hay khổ
 • Niết bàn tịch tĩnh: do vậy tâm bậc thánh thuộc trạng thái tuyệt đối (Niết bàn) luôn bình lặng, không xao động, không móng lên niệm tưởng thế tục.

3/ Tứ y cứ (Bốn căn cứ quy chuẩn biện chứng): (1) Y pháp bất y nhân, (2) Y nghĩa bất y ngữ (3) Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa (4) Y trí bất y thức. Sau đây là Thầy giải thích theo thánh giáo lượng:

 • Y pháp bất y nhân: nghe theo yếu nghĩa Phật pháp, không phải vì ai mà nghe theo (kinh Kalama chỉ rõ điều này)
 • Y nghĩa bất y ngữ: dựa vào yếu nghĩa mà hiểu kinh văn, không chấp nhặt từ ngữ bởi vì có nhiều trường hợp kinh văn bị thêm vào, cắt xén, chỉnh sửa lệch quỹ đạo Chánh pháp, gọi là ngụy kinh, ngụy thư.
 • Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa: theo yếu nghĩa giải thoát rốt ráo, mục đích tối thượng, cứu cánh Niết bàn, chớ đừng bám chấp và dừng lại ở ý nghĩa phàm tình là nhân của quả làm Người, Trời, Quỷ, Thần
 • Y trí bất y thức: Trí là tuệ tri giải thoát, Thức là phân biệt mang tính chất thế gian, gây nhân luân hồi. Do vậy, hiểu kinh văn chính thống phải hiểu theo Trí, đừng dùng tâm phàm phu mà ngợi ca hay phỉ báng

4/ Kết luận: Theo những tiêu chí đạo pháp như trên mà các trò thẩm định đâu là kinh chính thống, đâu là kinh ngụy tạo chớ không phải ở đó dán mác “Nguyên thủy”, “Đại thừa” hay “Mật thừa”.

Các trò thân mến!

kinh dien

Kinh Phật bao giờ cũng mang tính giải thoát, cũng như nước biển ở đâu cũng có vị mặn

Có ai đó cho rằng là kinh Phật như nước mưa trút xuống, cây to cây nhỏ được lợi ích, không thiên vị cây nào, cho nên họ bảo rằng kinh Vu lan bồn mang ý nghĩa nhân văn, giàu tính hiếu thảo, cũng không nên cho đó là giả mạo. Đây là lập luận khinh suất bởi lẽ yếu nghĩa từ kinh Phật bao giờ cũng mang tính giải thoát cho nên Đức Phật dạy rằng nước biển ở đâu cũng có vị mặn, cũng vậy tất cả pháp tu được lưu xuất từ kim khẩu của Ngài đều mang tính giải thoát, hoặc Đức Phật khẳng định: “Ta chỉ ra cho các ông con đường giải thoát, còn giải thoát hay không tùy thuộc vào các ông” (kinh Di giáo). Giải thoát tức là vượt luân hồi, phá vòng sanh tử, vậy kinh văn không chấp nhận sự tu hành để được làm người, làm trời, làm thần. Nếu có chăng là do người tu không nỗ lực tinh tấn đúng pháp, hoặc cô phụ di giáo của Đức Phật trước khi Ngài nhập diệt.

Hành giả Phật giáo là từ bỏ toàn bộ sự chấp thủ đó để hướng tới giác ngộ tối thượng

Nếu có chăng là do người tu không nỗ lực tinh tấn đúng pháp, hoặc cô phụ di giáo của Đức Phật

Từ những điểm tham chiếu trên, Thầy tin rằng các trò y theo đó (thánh giáo lượng) mà nhận biết, phân biệt đâu là kinh thật và đâu là ngụy kinh, ngụy thư, đừng nhầm lẫn cặn là vàng, đừng coi vàng và cặn ngang nhau.

Cũng nhắn gửi với bạn đọc Chanh Dung rằng gần 600 bài viết của tôi đã có trích dẫn từ kinh điển Nguyên thủy rất nhiều, nhưng tôi không bao giờ cho đây là kinh Nguyên thủy, đây là kinh Đại thừa, đây là kinh Mật thừa, mà tôi chỉ khẳng định đây là kinh Phật với những quy chuẩn biện chứng mà tôi đã dùng lăng kính Phật học mà xác quyết. Nguyên từ thời Đức Phật, khi đó không có chữ viết, Ngài chỉ giảng thuyết bằng khẩu ngữ, vậy thì đâu là bản kinh gốc khi đem mặt chữ ra để bảo chứng? Kinh điển Nguyên thủy cũng được viết sau Phật nhập diệt khoảng 200 năm, sao có thể cho rằng là kinh gốc nếu không dựa vào “tứ pháp ấn”, “tứ y cứ”, “ba yếu tính giác ngộ”? Cho nên sự quy kết vào trường phái Phật giáo để thẩm định tính chất chính thống của kinh Phật là lập luận khinh suất. Là người con Phật, điều gì Phật dạy đúng quỹ đạo Giải thoát, chúng ta y giáo phụng hành, đừng chấp nhặt vào thừa nào mà gây hiềm khích trong Tăng đoàn, rơi vào chủ nghĩa bộ phái!

Các trò thân mến!

Thầy bày tỏ đôi lời như vậy, trước thánh tướng Bổn tôn Thầy cầu nguyện:

Hỡi đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp

Hỡi các bậc Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém

Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con

Làng Phước Thành ngày 01/09/2015

Thinley- Nguyên Thành

Bản tiếng Anh: Letter No. 137 to disciples: How to verify the authenticity of Buddhist sutras?

 1. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc xong bài này rồi ạ.

  Gần đây con hay nghĩ về chủ đề này, nghĩ về tứ pháp ấn… nhưng không được rốt ráo. Con thầm nghĩ rằng sẽ thỉnh nguyện Thầy giảng về vấn đề này vào một dịp thích hợp, nhưng thật là hoan hỷ thay khi hôm nay con được đọc bài này! con cảm nhận được đây chính là ơn phước Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Con thật là hoan hỷ!

  Con đảnh lễ tri ân Thầy!

  Trở lại vấn đề kinh ngụy tạo Vu Lan Bồn mà chúng trò đã được Thầy chỉ rỏ trong các bài giảng trước đây, nay nếu con đem lăng kính ba yếu tính giác ngộ (Xả Ly, Bồ Đề Tâm, Tánh Không) mà soi thì rỏ ràng bản kinh này không đáp ứng được bất cứ yếu tố nào cả.
  – Xả ly: không có yếu tố xả ly nào, ngược lại còn tăng thêm chấp thủ, ngã ái.
  – Bồ Đề Tâm: không có gì cả vì về lý thì không có gì liên quan đến việc mong cho chúng sinh thành Phật, về sự thì cũng không có pháp phương tiện gì giúp chúng sanh thành Phật.
  – Tánh Không: hoàn toàn không có gì, hai yếu tố trên đã không có thì yếu tố quan trọng nhất để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi là trí huệ Tánh Không thì làm sao mà có được!?

  Vậy suy ra thì bản kinh này là hoàn toàn bịa đặt như Thầy đã giảng, do người Tàu dựng lên mà thôi.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 2. Mật Hạnh Giác says:
  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ trước bài giảng luận vô cùng trí tuệ của vị Thầy về thế nào là kinh Phật chính thống. Con thật sự là “Kinh rồi!” trước sự dẫn luận xác đáng từ vị Thầy trước tình trạng kinh điển bát nháo như hiện nay.
  Kính Bạch Thầy, con xin hoan hỷ với nhận định của vị Thầy rằng nhiều từ ngữ không còn tồn tại thực nghĩa với thời đại nữa. Ví dụ như từ “Bồn” mà ghép vào câu kinh nghe thật vô cùng trớt quớt, không ra làm sao. Rồi thì “đâu tá, đâu tá” làm người nghe mịt mù không biết mình đang ở “đâu tá” luôn. Con xin nhớ ơn vị Thầy đã sử dụng những phương tiện ngôn ngữ phù hợp với thời đại này để chúng con và chúng sanh được tiếp cận gần gũi.
  Con xin tán thán luận giải của Thầy rằng: “Ở đạo Phật có một từ gọi là “kinh” (sutras) được dịch từ tiếng Hán của Trung Quốc mang hàm ý chỉ cho sự nhất quán từ đầu đến cuối những gì được thể hiện trong lời dạy từ kim khẩu Đức Phật”.
  “Do vậy, chúng ta khẳng định rằng thực nghĩa của kinh điển chính thống đạo Phật phải được chiếu soi bằng lăng kính Phật học mới thấy được sự nhất quán (thẳng tắp từ trên xuống dưới), không có sự bất nhất tiền hậu (trước sau trái nghĩa).”
  Con xin tán thán những gì từ Thánh Giáo Lượng mà vị Thầy đã truyền tải để có thể hoàn thành lăng kính Phật Học chiếu soi các tác giả, tác phẩm nhà Phật. Đây thực sự là một kho báu quý giá cho chúng con trong bước đường tu học. Tiếc thay rất nhiều người chưa biết cách lắp một lăng kính Phật học đã vôi vàng đi khuyên người khác phải xem gì đọc gì. Quả thật là hình ảnh “người mù” mà thánh tăng Gampopa đã chỉ ra, người mù chỉ đường cho người mù đã thấy chán ngán rồi, lại còn đòi chỉ đường cho người sáng mắt nữa thì thật không ra làm sao.
  Con xin hoan hỷ trước sự giảng luận từ vị Thầy về Tứ Y Cứ, Tứ Pháp Ấn. Thực sự rất nhiều người tu Phật nhưng không có được Chánh Tư Duy làm công cụ, thành thử họ đi tìm nước Chánh Pháp ở những chốn ao tù, nước đọng tạp nham chứ chẳng phải biển trí tuệ mênh mông nhà Phật. Y theo những gì Thầy đã giảng luận, những bộ kinh đề cao chữ Hiếu hoặc các quy chuẩn đạo đức thường tình của thế gian làm sao đáng để cho một người Phật tử tán thán. Ngoài ra còn rất nhiều chúng sanh mượn chữ “Kinh” để tôn cao giá trị thế tục của họ trong khi chẳng phải trí tuệ nhà Phật. Đơn cử như “Tẩy Tủy Kinh”, “Dịch cân Kinh” trong các tác phẩm Kim Dung, kinh Phạm Võng, Vu lan Bồn, các loại kinh của ngoại đạo,…Bởi nhân gieo là nhân luân hồi ngoằn nghèo, không phải giải thoát chân chính nên nghĩa của chúng ngày càng xa rời chữ “Kinh” mà chúng đang khoác lên.
  Con cũng xin tán thán vị Thầy đã chỉ ra rằng quy kết vào trường phái để nhận định kinh điển là một lập luận vô cùng khinh suất, điều này cũng trái với những gì kinh Kalama đã dạy. Con cũng chợt nhớ đến thời cấp 3, con có những người bạn lúc nào cũng lo mình học không nổi nên cứ è một môn tủ ra mà học, cuối cùng dẫn đến học lệch và kết quả bất như ý. Lại có những người bạn học môn nào cũng giỏi trong khi vẫn “vừa học vừa chơi”. Điều ấy đơn giản là vì họ biết mình cần phải học cái gì, học như thế nào. Như lời Thầy đã dạy đó là “phương pháp, phương pháp và phương pháp”. Kinh của thừa nào cũng là kinh Phật nhưng người hành giả cần có phương pháp mới có thể đọc hiểu và minh định được chúng. Con xin tán thán vị Thầy đã luôn nhấn mạnh cho chúng con phương pháp để học và tu Phật. Cho chúng con được “Biết những gì cần biết; Xả ly những gì cần xả ly, Tu pháp nào đáng để tu”.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.
  Nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Ah Hum.
 3. Mật Kiên says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đảnh lễ tán thán công hạnh Thầy đã vì đệ tử và người hữu duyên mà trang bị trạch pháp nhãn, vừa ngắn gọn súc tích, vừa sáng ngời trí huệ và thấm đẫm từ bi.
  Lâu giờ con chỉ biết Kinh là “sutra” ở bề mặt ngôn ngữ, nay được biết thêm là “thẳng một đường” ở chiều sâu bản chất; có nghĩa là nhất quán, xuyên suốt, không thể “quanh co” sang Vu lan bồn hay Đại báo phụ mẫu để cầu phước báo nhơn thiên mà không đi tới giác ngộ giải thoát! Thật là dứt khoát, rành mạch.
  Bài viết thật lợi lạc khi đi từ định nghĩa đến nguyên tắc thẩm định, giúp cho người mới học được trang bị chánh tri kiến, người đã học được ôn lại nền tảng của chánh tư duy khi tiếp cận kinh điển.
  Con vô cùng hoan hỉ khi có được sự phân tích thấu đáo của Thầy: “Nguyên từ thời Đức Phật, khi đó không có chữ viết, Ngài chỉ giảng thuyết bằng khẩu ngữ, vậy thì đâu là bản kinh gốc khi đem mặt chữ ra để bảo chứng? Kinh điển Nguyên thủy cũng được viết sau Phật nhập diệt khoảng 200 năm, sao có thể cho rằng là kinh gốc nếu không dựa vào “tứ pháp ấn”, “tứ y cứ”, “ba yếu tính giác ngộ”? Cho nên sự quy kết vào trường phái Phật giáo để thẩm định tính chất chính thống của kinh Phật là lập luận khinh suất. Là người con Phật, điều gì Phật dạy đúng quỹ đạo Giải thoát, chúng ta y giáo phụng hành, đừng chấp nhặt vào thừa nào mà gây hiềm khích trong Tăng đoàn, rơi vào chủ nghĩa bộ phái!”
  Noi gương Thầy, chúng con cầu nguyện:
  Hỡi đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp
  Hỡi các bậc Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con
  OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDI HUM!
 4. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!
  Con Mật Nhị Khang hoan hỷ được đọc bài luận giải của Thầy về chủ đề ” thế nào mà kinh Phật chính thống”. Với những luận giải chỉ rõ rằng, mục đích tối thượng của Phật tử là giải thoát rốt ráo, chứng đắc Niết bàn. Dựa trên mục đích tối thượng đó thông qua thánh giáo lượng để luận giải những nguyên lý căn bản của Phật giáo: đó là “tứ pháp ấn”, “tứ y cứ”, “ba yếu tính giác ngộ”. Từ những luận giải đó mà phân biệt được ngụy kinh, ngụy thư.
  Con xin cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Ah Hum.
 5. Thanh thuy says:
  Thua thay con doc song bai nay roi ah
 6. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ khi đọc bài pháp này. Con cảm tạ Thầy đã chỉ dạy cho chúng con phương pháp để phân biệt đâu là cặn, đâu là vàng.
  Om Mani Padme Hum.
 7. Mật Quốc Sanh. says:
  Kính bạch Thầy!
  Con rất hoan hỉ khi đọc được bài viết này của Thầy. Bây giờ, con đã có thể hiểu được nghĩa của từ “kinh”, theo nghĩa đen là thẳng, tắp từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ bên này qua bên kia. Ở đạo Phật, “kinh” mang hàm ý chỉ cho sự nhất quán từ đầu đến cuối những gì được thể hiện trong lời dạy từ kim khẩu Đức Phật.

  Con cám ơn Thầy đã chỉ ra cho chúng con lăng kính để thấy, để biết đâu là kinh Phật, đó là định nghĩa “Kinh” và các Nguyên tắc thẩm định. Dưới đây, con xin trình bày lại ý hiểu của bản thân từ bài giảng của Thầy, những nội dung con hiểu không đúng, con mong Thầy từ bi khai thị:

  1. Về định nghĩa kinh:
  Ngoại đạo cũng có sử dụng từ này như kinh thánh, kinh dịch, kinh Coran,… nhưng giáo lý ngoại đạo không đưa đến giải thoát tối thượng – là thoát khỏi luân hồi sinh tử. Dù kiếp này con người tu tập để rồi kiếp sau được thác sinh vào cõi thần, cõi trời nhưng vẫn nằm trong sáu cõi luân hồi, đến khi mạng chung thậm chí bị đọa vào các cõi thấp. Vậy nên, chỉ có ở đạo Phật, kinh là những lời dạy của Thánh chúng (Phật, Bồ tát, A la hán, Thánh tăng, Thánh giả) được viết ra, ghi chép lại để người tu Phật nương theo đó tinh tấn thực hành đạt giải thoát. Đó là thực chất ý nghĩa của kinh Phật.

  2. Nguyên tắc thẩm định:
  Đây là nguyên tắc được vận dụng để biết kinh có phản ánh được những nguyên lý Phật gia, bao gồm:
  – Ba yếu tính giác ngộ (Xả ly, Bồ Đề tâm, Tánh không.
  – Tứ pháp ấn: (1) Pháp vô ngã (2) Thọ thị bất tịnh (3) Tâm vô thường (4) Niết bàn tịch tĩnh.
  – Tứ y cứ (Bốn căn cứ quy chuẩn biện chứng): (1) Y pháp bất y nhân, (2) Y nghĩa bất y ngữ (3) Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa (4) Y trí bất y thức.
  Từ nguyên tắc thẩm định này, con hiểu được rằng, không phải căn cứ là Kinh Phật giáo nguyên thủy mới là gốc, không phải kinh nào khởi đầu bằng chữ “Tôi được nghe như vầy” mới là do chính Đức Phật thuyết. Con đã hiểu được rằng muốn biết kinh chính thống phải dựa vào ý nghĩa, mục đích là hướng người tu giác ngộ tối thượng và phải căn cứ vào ba tiêu chí đạo pháp trên chứ không phải cái mác bên ngoài.

  Con xin đảnh lễ tri ân Thầy đã giảng bài pháp ý nghĩa, thấu triệt vấn đề kinh Phật và nguyên tắc thẩm định. Con xin trích lại nội dung kết luận của Thầy: “Cho nên sự quy kết vào trường phái Phật giáo để thẩm định tính chất chính thống của kinh Phật là lập luận khinh suất. Là người con Phật, điều gì Phật dạy đúng quỹ đạo Giải thoát, chúng ta y giáo phụng hành, đừng chấp nhặt vào thừa nào mà gây hiềm khích trong Tăng đoàn, rơi vào chủ nghĩa bộ phái!”
  Noi theo gương Thầy, chúng con cầu nguyện:
  Hỡi đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp
  Hỡi các bậc Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.
  OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM!

 8. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi!
  Qua bài viết này con đã hiểu rõ hơn kinh là gì ,phân biệt kinh dựa vào những nguyên tắc cụ thể nào.Bên cạnh đó con cũng thấy được rằng có nhiều người biết được có những kinh giả nhưng vẫn muốn y theo kinh đó như vu lan bồn mà dụ chúng như rằng mưa trên trời mưa xuống tất cả các cây đều có lợi.Con chợt nhớ đến trường hợp có nhiều người cũng được biết thiên,thần,quỷ,vật là những đối tượng không nên thờ khi đã quy y Phật, nhưng họ cũng nói rằng có thờ cúng thì có thiên.Quả thật là cô phụ đi di giáo,cô phụ đi tấm lòng của Đức Phật.
  Qua những gì Thầy luận giải con cũng hiểu rằng những gì Phật dạy đều mang tính giải thoát khỏi luân hồi chứ không phải mục đích làm người ,trời hay được lợi,được danh…làm nhân tiếp tục trôi lăn luân hồi.
  Con cảm ơn Thầy đã luận giải giúp cho chúng con trang bị thêm trạch pháp nhãn nhà Phật.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.Om Ah Hum !
 9. Mật Huệ Pháp says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài giảng này rồi ạ.
  Nguyện cho chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Om Ah Hum

 10. Mật Thạnh says:
  Kính bạch Thầy
  Con cảm Thầy đã phân tích cho chúng con hiểu thế nào là kinh phật chính thống và những gì từ kim khẩu Đức phật là nhất quán”thẳng từ trên xuống”cũng như từ”kinh”mà trước gìơ con hiểu không rõ.con cảm ơn Thầy đã khai thị cho con
  Con cầu nguyện Thầy cô được trường thọ
  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức và giác ngộ
  Om Ah Hum
 11. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con một bài giảng vô cùng lợi lạc. Qua bài giảng, chúng con được trang bị trạch pháp nhãn để có thể phân biệt được kinh thật và ngụy kinh trong đạo Phật, dựa trên 3 tiêu chí: (1) Ba yếu tính giác ngộ, (2) Tứ pháp ấn, (3) tứ y cứ. Qua đó, chúng con cũng hiểu rằng không nên phân biệt đâu là kinh Nguyên thủy, đâu là kinh Đại thừa hay đâu là kinh Mật Thừa, mà bất cứ kinh nào nếu như có đầy đủ những tiêu chí trên thì đều là kinh Phật. Nhờ vậy, chúng con có thể không khởi tâm phân biệt, chấp pháp để dễ dàng rơi vào chủ nghĩa bộ phái.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô để lợi lạc cho chúng sanh!
  Cầu cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om Ah Hum!
 12. Mật Huấn says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con rất hoan hỷ đọc bài và tán thán công hạnh của Thầy. Thầy đã ban cho chúng con và các bạn đọc hữu duyên một bài Pháp thật quý báu.
  Chúng con xin cảm tạ ân đức của Thầy.
  Chúng con xin cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum!
 13. Mật Từ says:
  Mô Phật,
  Qua bài giảng của Thầy con mới hiểu vì sao lại dùng từ “Kinh” trong đạo Phật. Quả thực con cũng có lần tự hỏi tại sao lại dùng từ “kinh” vì bản thân con thực sự không hiểu ý nghĩa của từ này khi đứng riêng như vậy. Giờ thì con đã hiểu rõ hơn, từ “kinh” theo sự lý giải của Thầy đã hàm nghĩa đầy đủ cho những nguyên tắc thẩm định sự chính thống của những tàng kinh điển: chính là sự nhất quán từ đầu đến cuối theo lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật. Con nhận ra sự nhất quán từ cách dùng từ, sự lý giải những khía cạnh liên quan và ý nghĩa sâu xa hàm chứa trong đó.
  Ý nghĩa của “kinh” thực sự hàm chứa những ý nghĩa tinh túy, cao siêu vô cùng. Nếu chưa hiểu rốt ráo từ “kinh” mà chỉ coi đó là một tuyển tập những lời dạy của những bậc thánh đức được ghi chép lại trong một “quyển kinh”. Hơn nữa lại chủ quan đánh giá rằng những kinh nào thuộc vào thời kỳ gần với Đức Phật mới thực “yên tâm hơn, chắc chắn hơn” thì chẳng khác nào coi “kinh” như một quyển sách bình thường. Trong đó, loại nào được xuất bản ở nhà sách càng nhiều năm tuổi thì mới có giá trị, còn những quyển ở những nhà xuất bản hiện đại hơn thì chỉ mang giá trị hình thức, không mang lại giá trị về tinh thần?! Trong khi nội dung thực sự được truyền tải của tri thức mới quan trọng, chứ không phải là sự cũ kỹ, độ dài năm tháng của nhà sách? Thực tế cho thấy rất nhiều nhà sách hiện đại đáp ứng được tính quốc độ, tính thời đại bằng việc thích ứng với tâm lý của thời đại mà vẫn truyền tải nội dung chính xác về mặt tri thức. Cũng giống như không cần phải tu tập theo cách truyền thống, khắc khổ như thời đại xa xưa là nhanh chóng đạt được thành tựu tâm linh hơn phương pháp tu tập hiện đại, phù hợp với cuộc sống bận rộn. Cứ theo cách nhìn nhận như vậy, không chỉ người đời mà ngay cả những người tu hành cũng dễ rơi vào sự phân biệt giữa hành giả tăng sĩ và hành giả cư sĩ. Trong khi đạo lực, đạo hạnh của người tu mới là quan trọng, thể hiện qua những thành tựu tâm linh rõ ràng là kết quả của “chánh báo tương ưng với y báo”. Nhiều người tu hành là hành giả tăng sĩ, cho dù nghiên cứu kinh điển nguyên thủy mà giữ tâm bám chấp, phân biệt, không hiểu rõ bản chất của kinh điển, không thể giảng kinh, không để lại thành quả tâm linh nào thì lẽ nào hình thức bên ngoài có thể bù đắp được bản chất bên trong?
  Cũng như vậy, kinh Phật nào đáp ứng được đầy đủ những nguyên lý như sau đều tất nhiên là kinh Phật chính thống:
  1. Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không;
  2. Tứ pháp ấn;
  3. Tứ y cứ
  Vậy con mới càng thấm thía hơn lời dạy của Đức Phật mà Thầy luôn nhắc nhở chúng con:”Đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, dùng trí tuệ làm sự nghiệp”. Nếu không dùng tuệ tri theo quỹ đạo chánh kiến, bất cứ ai cũng dễ dàng rơi vào bẫy của sự bám chấp vào hình thức, lễ nghĩa, cách biểu hiện của từ ngữ.. Con càng tự hào khi được có duyên lành với Phật giáo Mật Tông, vốn phóng khoáng vô cùng từ cách truyền đạt giáo pháp, giáo điển đến cách thực hành trong đời sống. Phật giáo Mật Tông Tây Tạng với sự tồn tại của các “mật bảo tạng” hay còn gọi là “terma” vốn là các kho tàng giáo lý của các bậc thánh đức được cất giấu ở những nơi khác nhau và dần dần được khám phá bởi những hành giả chân chính xứng đáng với dòng truyền thừa – những vị khai mật tạng, hay còn gọi là terton. Nhờ đó những lời dạy của những bậc thánh đức lưu truyền những dòng pháp nhũ từ thời đại này sang thời đại khác. Với tinh thần phóng khoáng song vẫn giữ được những yếu tính giác ngộ của kinh điển, dù không được viết ra thành kinh điển một cách “chính thống” như các loại kinh Phật Nguyên thủy, thậm chí terma tâm còn được truyền trao bằng cách “tâm truyền tâm”; song những bài học này vẫn được gọi là “kinh”, vì nó mang tính thống nhất từ đầu đến cuối theo lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật. Nếu bám chấp vào tính hình thức của kinh điển, vô tình hành giả đánh mất cơ hội được đón lấy dòng pháp nhủ từ Đức Phật.
  Rút kinh nghiệm từ sự hiểu chưa thấu đáo của bản thân, con nghĩ rằng có thể những người phân biệt kinh điển thuộc những thời đại khác nhau như Chanh Dung một phần là vì thực sự chưa hiểu thế nào là thực nghĩa của từ “kinh” và ý nghĩa nội hàm của “kinh điển”. Bởi vậy, “kinh” thực sự chỉ được hiểu theo suy nghĩ chủ quan của họ mà thôi. Trong khi Đức Phật từng dạy rằng:”Chưa đắc thánh quả, đừng tin theo tâm ý của mình”.
  Con vô cùng cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp hay và ý nghĩa, mở ra cho chúng con tầng hiểu sâu hơn về yếu nghĩa kinh điển nhà Phật. Con cũng một lần nữa được ôn tập lại những bài học về 3 yếu tính giác ngộ, Tứ pháp ấn và Tứ y cứ với sự luận giải của Thầy. Noi gương Thầy, con xin cầu nguyện:
  Hỡi Đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp,
  Hỡi những bậc toàn giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém,
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 14. Mật Kính says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết ” Thế nào là Kinh Phật chính thống ?”. Con cảm tạ Thầy cho chúng con thêm kiến thức, chánh tư duy , trạch pháp nhãn để phân biệt kinh thật đều dựa vào 3 tiêu chí: (1) Ba yếu tính giác ngộ, (2) Tứ pháp ấn, (3) tứ y cứ và “Là người con Phật, điều gì Phật dạy đúng quỹ đạo Giải thoát, chúng ta y giáo phụng hành, đừng chấp nhặt vào thừa nào mà gây hiềm khích trong Tăng đoàn, rơi vào chủ nghĩa bộ phái”
  Con xin cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Ah Hum.
 15. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ xin tán thán công hạnh của Thầy vì chúng con và bạn đọc đã viết một bài pháp vô cùng ý nghĩa và lợi lạc.
  Việc phân biệt đâu là chính kinh đâu là kinh ngụy tạo đã được tranh luận nhiều trên các trang mạng, nhưng chưa ai đưa ra được những quy chuẩn để bảo vệ luận điểm của họ. Bài viết của Thầy đã trang bị cho chúng con trạch pháp nhãn để nhìn nhận vấn đề theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Với bài viết về sự ngụy tạo kinh Vu Lan Bồn là ánh sáng quét sạch màn đêm vô minh của sự thờ cúng mê tín, những truyền thống mang đầy luyến ái chấp thủ được che đậy bởi hai chữ “hiếu nghĩa”. Đạo Phật là đạo đem đến cho chúng sanh con đường để đạt giải thoát tối thượng, vượt ra khỏi vòng kiềm tỏa của luân hồi sinh tử, trong khi đó Kinh Vu Lan Bồn lại hướng phật tử quay về với luyến ái gia quyến. Những hoạt động cúng bái gây ra nhân luân hồi thì sao có thể đạt được quả Niết Bàn được?
  Hơn thế nữa, truyền thống cúng lễ “hiếu nghĩa” kèm theo những điều cấm kỵ tào lao trong tháng 7 làm cho tâm chúng sanh vốn đã phàm phu càng thêm tham, sân, si, ái ngã, bát phong. Lễ Vu Lan báo hiếu tổ chức rầm rộ ở các chùa trong những năm vừa qua không hề giúp cho chúng sanh hiểu được 3 điều tinh yếu của tu tập là: xả ly, bồ đề tâm và trí huệ tánh không, hiểu sự vô thường của cuộc sống và nhận biết được thân người quý hiếm để tinh tấn tu tập nhằm đoạn trừ mọi phiền não; mà lại càng làm cho chúng sanh bám chấp vào cuộc sống này với những hư danh và lợi dưỡng.
  Thầy còn dạy cho chúng con những quy chuẩn theo chánh pháp để phân biệt chánh tà chân ngụy gồm 3 tính yếu giác ngộ: xả ly, bồ đề tâm, tánh không; Tứ y cứ và Tứ pháp ấn. Bất cứ một pháp tu nào dựa trên 3 quy chuẩn trên đều là chánh pháp và dựa trên “thánh giáo lượng”.
  Chanh Dung khuyên Thầy nên nghiên cứu lại phật giáo nguyên thủy chỉ dựa trên tâm ý chủ quan của bản thân mà suy xét thấu đáo bản chất của vấn đề tu tập là đạt được giác ngộ. Sự ngộ nhận của Chanh Dung cũng như nhiều sự ngộ nhận khác đã vô tình đẩy người tu vào tình trạng chấp ngã, chấp pháp. Sự bám chấp đó đều vô căn cứ vì thực chất là trong 45 năm thuyết giáo, đức Phật chưa hề viết một quyển kinh nào. Tất cả những bộ kinh đồ sộ hiện nay có được đều do các đệ tử của Ngài ghi chép lại; như vậy thì tại sao chỉ lấy tên kinh ( Nguyên thủy, Đại thừa hay Kim cang thừa) mà minh định được chân ngụy?
  Đức Phật đã chỉ ra con đường giác ngộ dựa trên 3 tinh yếu: xả ly, bồ đề tâm và tánh không cùng với tứ y cứ, tứ pháp ấn để giúp chúng sanh không lạc lối vào con đường tà kiến. Vậy tại sao Chanh Dung và người người như Chanh Dung không theo đó mà thực hiện nhằm đạt được giải thoát?
  Qua bài giảng của Thầy cho con sáng tỏ được đạo Phật chỉ có một mục đích duy nhất là giúp chúng sanh đạt được giải thoát, bất cứ quyển kinh hay hoạt động tâm linh nào không giúp chúng sanh chuyển hóa tâm phàm phu thành tâm phật để đạt được giải thoát đều không phải là chánh pháp, như lời đức Phật đã dạy: “Nước của bốn biển chỉ có một vị duy nhất, đó là vị mặn của muối; giáo pháp của Như Lai cũng thế, chỉ có một vị, đó là vị giải thoát”
  Con kính đảnh lễ tri ân Thầy vì đã dạy cho chúng con bài pháp quý báu.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được soi sáng khắp muôn nơi xua tan màn đêm vô minh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 16. Mật Tất Kiểm says:
  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc bài giảng này rồi ạ .
  Cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh .
  OM AH HUM !
 17. Mật Mạnh Hùng says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc và hoan hỷ với bài viết của Thầy. Qua bài viết của Thầy con thấy rằng Đức Phật thuyết giảng bằng khẩu ngữ. Sau Phật diệt khoảng 200 năm kinh Phật mới được chép lại. Cho nên bản kinh nào là gốc hay không thì căn cứ theo kim khẩu của đức Phật là con đường giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Cho nên người phật tử cần dựa vào “tứ pháp ấn”, “tứ y cứ”, “ba yếu tính giác ngộ” để thẩm định tính chất chính thống của kinh Phật không phải do tên tuổi nó là “Nguyên thủy”, “Đại thừa” hay “Mật thừa”. Con cảm ơn Thầy đã ban cho chúng con đôi mắt “trạch pháp nhãn” phân biệt được đúng sai trên con đường giải thoát.
  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om ah hum.
 18. Mật Thiện Thanh says:
  Mô Phật,

  Kích bạch Thầy, con xin tán thán trí tuệ Đạo sư đã luận giải cho chúng con hiểu “Thế nào là kinh Phật chính thống”. Sự chính thống hay không phải nằm ở nội dung ý nghĩa chứ không thể dựa vào cái “mác” là “Phật giáo nguyên thủy” hay bất kì cái “mác” gì khác. Lại nữa, trên con đường đi đến giác ngộ thì những giá trị để lại có những yếu tính có giá trị nhân văn, giá trị xã hội (tinh thần, đạo lý,…) nhưng những điều ấy không phải là cái mục đích tối thượng của việc tu Phật. Lợi dụng điều này mà xuất hiện những bản kinh văn ngụy tạo đánh vào, cổ xúy những giá trị này, làm lệch lạc, sai đi bản chất của Đạo Phật là vượt thoát luân hồi.

  Con kính đảnh lễ tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 19. Mật Hoàng Hạ says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con vô cùng hoan hỷ trước bài giảng luận giải của vị Thầy về thế nào là kinh Phật chính thống. Qua bài viết này con đã hiểu rõ hơn kinh là gì ,phân biệt kinh dựa vào những nguyên tắc cụ thể nào để tâm không rơi vào chủ nghĩa bộ phái. Để phân biệt kinh thật đều dựa vào 3 tiêu chí: (1) Ba yếu tính giác ngộ, (2) Tứ pháp ấn, (3) tứ y. Con xin ghi nhớ lời Thầy: “Là người con Phật, điều gì Phật dạy đúng quỹ đạo Giải thoát, chúng ta y giáo phụng hành, đừng chấp nhặt vào thừa nào mà gây hiềm khích trong Tăng đoàn, rơi vào chủ nghĩa bộ phái”.Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho con.
  Noi gương Thầy, con xin cầu nguyện:
  Hỡi Đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp,
  Hỡi những bậc toàn giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém,
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!
 20. Mật Thái Dương says:
  Kính bạch Thầy
  Con vô cùng hoan hỉ được đọc bài giảng này.
  Trước con vẫn thường nghe “kinh Phật” nhưng quả thực bản thân con cũng chưa hiểu thấu đáo về khái niệm này, nay qua những lời khai thị của Thầy, con đã hiểu được thế nào là “kinh Phật” cũng như lăng kính để thẩm định đâu là “chân kinh” và đâu là “ngụy kinh”.
  Những lời Thầy giảng về tứ pháp ấn, tứ y cứ vô cùng dễ hiểu và chi tiết.

  Lời Thầy nhắc nhở
  “Là người con Phật, điều gì Phật dạy đúng quỹ đạo Giải thoát, chúng ta y giáo phụng hành, đừng chấp nhặt vào thừa nào mà gây hiềm khích trong Tăng đoàn, rơi vào chủ nghĩa bộ phái!”
  Con xin nguyện y giáo phụng hành. Mỗi chúng sanh theo nghiệp lực và sự tinh tân của bản thân mà tới với một pháp môn phù hợp với căn cơ của mình, bởi vậy không lấy việc bám vào sự quy kết trường phái Phật giáo mà có những ứng xử không phù hợp với người tu theo pháp môn khác.

  Con tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc.
  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum.

 21. Mật Ngữ says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ được đọc bài Pháp này của Thầy.
  Cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 22. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy
  Con vô cùng hoan hỷ đọc thư”Thế nào là kinh Phật chính thống”này của Thầy.
  Con cầu nguyện Thầy,Cô sức khoẻ và sự trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.
  Om Ah Hum.
 23. mattrinh says:
  Kinh Bach Thay.con doc bai nay roi.
 24. Mật Lễ says:
  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy, con thật hoan hỷ khi đọc bài này, qua đây Thầy đã cho chúng con biết cách phân biệt thế nào là kinh Phật chính thống.
  Con hoan hỷ khi đọc đến đây, câu hỏi trong con đã có lời giải đáp “Nguyên từ thời Đức Phật, khi đó không có chữ viết, Ngài chỉ giảng thuyết bằng khẩu ngữ, vậy thì đâu là bản kinh gốc khi đem mặt chữ ra để bảo chứng? Kinh điển Nguyên thủy cũng được viết sau Phật nhập diệt khoảng 200 năm, sao có thể cho rằng là kinh gốc nếu không dựa vào “tứ pháp ấn”, “tứ y cứ”, “ba yếu tính giác ngộ”? ”
  Con cảm tạ ơn Thầy .
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm Hồng ân Tam bảo
  Om Ah Hum!
 25. Diệu Viên Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã chỉ rõ cho chúng con định nghĩa của Kinh là gì và những nguyên tắc thẩm định xem một bộ kinh như thế nào được gọi là chính thống. Bạch Thầy, thời gian trước con không hiểu “tứ pháp ấn”, “tứ y cứ” là gì nhưng nay con rất hoan hỷ vì đã được Thầy giảng giải, nhưng căn cơ con vẫn còn chậm lụt lắm nên con chưa hiểu được rốt ráo. Con sẽ chăm chỉ đọc nhiều bài Pháp, nghe nhiều bài giảng Pháp của Thầy hơn nữa để tăng trưởng trí tuệ, để con có thể hiểu một cách sâu sắc hơn ý nghĩa Thầy truyền đạt. Con cầu nguyện Thầy, Chư Phật, Chư Bồ Tát gia hộ cho con để con thấm nhuần được tinh tuý cam lồ Phật Pháp.
  Con nguyện cầu Thầy Cô cùng các đạo huynh Mật Gia trụ thế dài lâu để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi.
  Om Mani Padme Hum.
 26. Mật Hảo says:
  Kính bạch Thầy
  con hoan hỷ khi đọc bài giảng luận thật sâu sắc của Thầy. Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi vì chúng sanh giảng giải.
  Con Cầu nguyện cho sức khoẻ,sự trường thọ của Thầy Cô
  Cầu mong chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  om ah hum
 27. Mật Tịnh Tâm says:
  Mô Phật,
  Học trò cảm tạ Đạo Sư đã giảng bài pháp quá lợi lạc. Từ nay, nhờ có kính chiếu yêu Thầy trao, trò sẽ vững vàng hơn trong quá trình Văn-Tư-Tu.
  Trò cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô!
  Om Mani Padme Hum
 28. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài giảng của Thầy rồi ạ. Con vô cùng hoan hỷ, bởi nhờ một “tác duyên” mà chúng con có cơ hội được nghe một bài giảng vô cùng ý nghĩa, qua đó con hiểu được ý nghĩa của chữ “kinh” trong từ “Kinh Phật”, mang hàm ý chỉ cho sự nhất quán từ đầu đến cuối những gì được thể hiện trong lời dạy từ kim khẩu Đức Phật, “Kinh Phật” là những lời dạy của Thánh chúng (Phật, Bồ tát, A la hán, Thánh tăng, Thánh giả) được viết ra, ghi chép lại.
  Chúng con tạ ơn Thầy đã trang bị trạch pháp nhãn, để có thể thẩm định được đâu là kinh chính thống, đâu là “ngụy kinh”, tránh nhầm lẫn “vàng và cặn”.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!
 29. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con biết được thế nào là kinh Phật chính thống.Qua bài này,con cũng đã hiểu cách đánh giá kinh Phật chính thống là dựa vào 3 yếu tính giác ngộ:xả ly,Bồ đề tâm và tánh không,dựa vào tứ y cứ và tứ pháp ấn để phân biệt.Con cảm ơn Thầy đã luôn trang bị cho chúng con trạch pháp nhãn để phân biệt mọi việc.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ và sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 30. Mật Hồng Vân says:
  Mô Phật.
  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy vì đã ban cho chúng con bài giảng ” Đâu là kinh Phật chính thống”. Qua bài giảng mà Thầy đã phân tích rõ ràng ở trên đã cho con hiểu và chỉ ra cho con cách nhận biết đâu là kinh Phật chính thông và đâu là ngụy kinh.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 31. Mật Diễm says:
  kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .Con xin tán thán công hạnh bài viết này của Thầy vì lợi lạc chúng sanh .
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh có được ánh sáng của trí huệ .
  OM AH HUM
 32. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này. Con cảm tạ Thầy từ bi trang bị cho chúng con trạch pháp nhãn để phân biệt kinh chính thống và ngụy kinh.
  con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi.
  Om Ah Hum!
 33. Mật Giác Đăng says:
  Thưa Thầy con đã đọc bài viết này.
  Om ah hum.
 34. Mật Tịnh Giác says:
  Kính bạch Thầy,
  Con thành tâm cảm tạ Thầy đã giảng luận cho chúng con cách phân biệt đâu là kinh chính thống và đâu là ngụy kinh.
  Con nhớ trong nhiều bài pháp trước đây, Thầy cũng đã từng giảng luận về cách sử dụng “kính chiếu yêu”. Tuy nhiên, có lẽ đây là bài pháp trình bày rõ ràng nhất, đầy đủ nhất về cách sử dụng “kính chiếu yêu” này.
  Một lần nữa, con xin thành tâm cảm tạ Vị Thầy!
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trụ thế dài lâu.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  OM AH HUM
 35. nguyenthianhtuyet says:
  Kính thưa thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ
 36. Mật Viễn says:
  Mô Phật!

  Mắt thường không thể nhìn được vật thể có kích thước rất nhỏ bé. Nhưng thông kinh hiển vi chiếu soi thì những kích thước nhỏ bé được phóng đại lên gấp nhiều lần nhờ đó mắt thường có thể nhìn rõ được. Từ đó, các nhà khoa học đã phát minh ra rất nhiều công trình khoa học ứng dụng trong cuộc sống hiệu quả.
  Tựa như vậy tâm phàm phu, trí tuệ hạn hẹp của chúng con đọc hiểu kinh Phật đã khó, phân biệt kinh Phật đâu là chính thống? đâu là ngụy kinh, ngụy thư? càng khó gấp vạn lần. Nhưng nhờ có lăng kính Thầy truyền trao là “tứ pháp ấn”, “tứ y cứ”, “ba yếu tính giác ngộ”, giúp cho chúng con có trạch pháp nhãn để hiểu và nhận biết kinh Phật với ngụy kinh, ngụy thư, không bị rơi vào bẫy của tà sư, những người lợi dụng ngụy kinh, ngụy thư để làm những điều tà vậy, trục lợi – trục danh.
  Con cảm tạ ơn Thầy!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đón nhận ánh sánh chánh pháp, thoát khỏi màn đêm vô minh của tà pháp.

  OM MA NI PAD ME HUM

 37. Mat Phung says:
  Mo Phat !
  Kinh Bach Thay!
  Con da doc bai nay roi. Con cam on Thay da giang cho con biet duoc the nao” la kinh Phat chinh Thong”.
  Nguyen cho ngon duoc tri tue duoc thap sang muon noi.
  Om mani padme hum.
 38. Mật Hoàng Mai says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con vô cùng hoan hỷ khi nhờ một tác duyên là comment của Chanh Dung mà con được đọc một bài viết vô cùng lợi lạc. Con cảm tại ơn đức của Thầy đã khai thị cho con biết “Thế nào là kinh Phật chính thống”.
  Trước đây, con đã từng thấy người thợ hồ thường giăng dây ngắm thẳng một đường và nói ‘Kinh” như Thầy kể. Ngoài ra, lúc nhỏ, vào dịp Tết, con và các chị e họ hàng thường tụ tập nhau và chơi “lô tô”.Cách chơi thì chắc rằng ai cũng biết vì đây là trò chơi quá quen thuộc đối với con nít. Cũng giống như cách giăng dây của thợ hồ,trò này ai tìm được các con số đứng thẳng một hàng( dọc hoặc ngang) thì cũng hô lên là “Kinh”. Lúc nhỏ, con chỉ nghe như vậy và chơi chứ không hiểu được ý nghĩa của từ “Kinh” là gì. Giờ đây, nhờ Thầy khai thị cho con, nên con hiểu “Chữ “kinh trong trường hợp này có nghĩa là thẳng , tắp từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ bên này qua bên kia”.
  Trong đạo Phật, Kinh mang hàm ý của “ sự nhất quán”. Thầy đã chỉ rõ rằng: “ Chúng ta khẳng định rằng thực nghĩa của kinh điển chính thống đạo Phật phải được chiếu soi bằng lăng kính Phật học mới thấy được sự nhất quán (thẳng tắp từ trên xuống dưới), không có sự bất nhất tiền hậu (trước sau trái nghĩa). Lăng kính ấy soi rõ trong kinh có những vi khuẩn độc hại, có tác hại hủy hoại dần thực nghĩa kinh văn, dẫn đến nguy hại cho huệ mạng cho người học Phật, tu Phật bởi sự ngụy trang khéo léo, phù hợp với lợi ích nhóm, tâm lý đám đông mà bị “lộng giả thành chân” (làm giả thành thiệt)!” Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con bởi trong thời đại mạt pháp này, “hàng giả” rất nhiều, ngụy kinh đầy rẫy, nếu không có Thầy huấn thị và chỉ cho con “lăng kính Phật học” thì con khó mà biết được đâu là kinh Phật chính thống, đâu là ngụy kinh.
  Con cảm tạ Thầy đã giảng giải cho con rằng muốn biết được đâu là kinh Phật chính thống thì dựa vào “sự nhất quán từ đầu đến cuối những gì được thể hiện trong lời dạy từ kim khẩu Đức Phật”, và “Kinh được gọi là chính thống khi phản ánh được những nguyên lý Phật gia được nêu ra trong đạo Phật”.
  Ngoài ra, dựa vào các nguyên tắc thẩm định : 1/ 3 yếu tính giác ngộ (yếu tố cốt lõi: Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không); 2/ Tứ pháp ấn; 3/ Tứ y cứ (Bốn căn cứ quy chuẩn biện chứng) mà Thầy đã luận giải rõ ràng thì con đã hiểu được cách để phân biệt được đâu là kinh chính thống, đâu là ngụy kinh.
  Con cảm tạ Thầy đã ban cho con một bài pháp vô cùng lợi lạc.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!
 39. Minh Thiên says:
  Dạ, con đã đọc bài này rồi ạ!
 40. Mật Mai says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã phân tích cho chúng con hiểu đâu là kinh phật chính thống và kinh ngụy tạo.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thị của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ thắp sáng muôn nơi.Om Ah Hum!
 41. Mật Trang Thy says:
  Kính bạch Thầy .
  Con đã đọc bài này rồi , con cầu nguyện sức khỏe của Thầy Cô.
  Om Mani Padme Hum .
 42. Mật Thủy says:
  Con đã đọc bài viết của Thầy và các comment của các huynh đệ!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã vì duyên lành mà cho chúng con, chúng sanh một “pháp bảo” quý giá như vậy! Đây quả là một duyên lành hy hữu! Con xin tán thán trí huệ và công hạnh Đạo sư!
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh! Cầu nguyện cho ánh sáng trí huệ được thắp sáng muôn nơi!
 43. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi được Thầy khai thị để có thể biết được thế nào là kinh Phật chính thống. Dựa nào 3 yếu tố tinh túy, tứ pháp ấn và tứ y cứ mọi sự sẽ được rõ ràng minh bạch. Đức Như Lai đã dạy” Cũng như nước biển chỉ có 1 vị mặn, đạo Phật chỉ có 1 vị duy nhất là giải thoát”. Vì vậy nên nếu mục đích không nhắm đến mục tiêu giải thoát thì không phải chánh pháp, không thì chỉ là do người tu” dùng viên ngọc quý để đổi lấy hòn phân dê”.
  Cầu nguyện cho Thầy,Cô khỏe mạnh và trường thọ!
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!
  om mani padme hum!
 44. Mật Tất Kiểm says:
  Kính bạch Thầy .
  Con đã đọc bài viết này rồi .
  OM AH HUM !
 45. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư gửi các trò số 137. Qua đó, con hiểu được định nghĩa kinh và nguyên tắc thẩm định kinh, đó là dựa vào 3 yếu tính giác ngộ, tứ y cứ và tứ pháp ấn.

  Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy: “Là người con Phật, điều gì Phật dạy đúng quỹ đạo Giải thoát, chúng ta y giáo phụng hành, đừng chấp nhặt vào thừa nào mà gây hiềm khích trong Tăng đoàn, rơi vào chủ nghĩa bộ phái!”.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe vì lợi lạc và hạnh phúc của chúng sanh hữu duyên.

  Om Ah Hum.

 46. hoanh anh says:
  Ko biet thay nay phap hieu la ji. Con muon bai su.
  • chanhtri says:

   Con nên gọi điện trực tiếp theo số 01657176263 vì đây là việc tâm linh hệ trọng.

 47. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!
  Đọc lại bài viết này con chợt nghĩ đến câu nói mà Thầy nói “ Càng đọc ngụy kinh, ngụy thư thì càng mất phước” nhưng trước đây con vẫn chưa hiểu như thế nào( nguyên nhân) là mất phước. Con xin trình bày suy nghĩ của con, nếu có gì sai xin Thầy chỉ dạy con. Con cảm ơn Thầy!
  Qua bài viết này con hiểu rằng mục đích Phật thị hiện ở cõi Ta bà cũng vì giúp chúng sanh được giải thoát khỏi luân hồi, tất cả những gì trong kinh điển Ngài dạy đều mang một yếu nghĩa là giải thoát. Bản thân Ngài cũng là biểu trưng của giải thoát mà trong những bài viết trước Thầy có nói đến hình ảnh, tượng Phật, Bồ Tát nhắc nhở chúng ta về 3 yếu tính giác ngộ tức giải thoát.
  -Hình ảnh, tượng Phật, Bồ tát, kinh điển…như nói với người tu (con Phật) “Hãy tu để giải thoát đi con! Hãy tu để giải thoát đi con!…”. Người đọc tụng đúng kinh điển, thực hành đúng như những gì Phật dạy thì giống như câu trả lời “ Con mong được giải thoát! Con mong được giải thoát!…”. Có câu nói “ Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” nên người tu như thế làm “hài lòng” chư Phật được sự gia hộ của chư Phật. Vì như trong Niệm Phật ba la mật Đại thế chí Bồ tát nói “ Ngài tha thiết cứu giúp chúng sanh nhưng chúng sanh thờ ơ với sự cứu giúp của Ngài” thì Ngài không thể giúp được.
  Còn ngược lại, người đọc tụng ngụy kinh, ngụy thư, thực hành sai với những gì Phật dạy thì giống như “ Hãy tu để giải thoát đi con! Hãy tu để giải thoát đi con!….” hành động người đó sẽ trả lời “ không muốn giải thoát! Không muốn giải thoát!… vì ngụy kinh, ngụy thư chỉ mang tính làm người, trời, thần…Đó như là sự chống lại đức Phật. Nếu là người tu ngoại đạo thì không nói gì vì vốn dĩ họ không mong giải thoát nên không cần những biểu tượng gì mang tính nhắc nhở. Còn người tu Phật luôn tôn thờ, gần gũi những biểu tượng mang tính nhắc nhở mà không chấp nhận lời nhắc nhở đó thì thật là phi lý và phỉ báng Phật, xem những biểu tượng đó như một công cụ, một điều kiện để thực hành việc chống đối đức Phật, bất kính Phật. Như thế thì ngày ngày đọc tụng những ngụy kinh, ngụy thư là ngày ngày chống đối bất kính với Phật mà mạo danh là con Phật để người ta lầm tưởng Phật dạy như thế, đó là hình thức phỉ báng Phật, vu khống đức Phật.
  Một mình làm sai không chịu muốn lôi kéo cho nhiều người làm sai giống như mình. Sai lại chất chồng sai, nghiệp chất chồng nghiệp. Và con hiểu rằng vì sao người đả phá, sân hận những ai cổ súy cho ngụy kinh, ngụy thư thì có công đức rất lớn. Đó là công đức của bồ đề tâm muốn cứu giúp chúng sanh thoát khỏi sự vô minh, ngu muội chống đối Phật, bất kính Phật, phỉ báng Phật…
  Cầu nguyện cho đau khổ chúng sanh được lắng dịu. Om Ah Hum!
 48. Mật Đạo Pháp says:
  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài: Thế Nào là Kinh Phật chính thống?
  Quả thực là quá nhiều kinh điển, nhiều ấn tong, phát hành, khiến chúng con KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG NÀO MÀ TÌM ĐỌC
  Qua bài giảng trên đây, như một Kim chỉ Nam để chúng con phân biệt. Tuy nhiên kiến thức Phật học của chúng con vẫn còn đại khiêm tốn, con sẽ thỉnh Thầy khi bất kỳ vô tình cập nhật Kinh luận, tham luận , chính luận ….nào mà con còn nghi ngại?
  Kính chúc Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sinh
  (Hà Nội, ngày 22/4/2016)
 49. Như Mai (Hà Nội) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Trước đây con có được tặng Kinh Dược Sư. Dù trong tâm thực sự có Phật nhưng cả năm trời con mới đọc được một lần. Nguyên do thì phần vì chưa hiểu được hết ý nghĩa, phần vì môt lần đọc kinh quá dài mà công việc và cuộc sống lại cuốn con đi. May thay là duyên lành đưa con đến chanhtuduy, con đã hiểu được phần nào giáo pháp thông các bài giảng của Thầy.

  Sau khi đọc xong bài này, con ghi nhớ rằng là Phật tử, cần lấy giải thoát làm mục đích tối thượng và theo lời Phật dạy về giải thoát để y giáo phụng hành.

  Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con cầu cho sức khỏe của Thầy, Cô.

  Om Mani Padme Hum

 50. Mật Hạnh Dung says:
  Kính bạch Thầy! con hoan hỷ được đọc bài giảng này của Thầy. Qua những luận giải cặn kẽ, thấu đáo của Thầy, con đã hiểu được thực nghĩa của ” Kinh” rồi ạ. ” Kinh” theo nghĩa đen có nghĩa là thẳng , tắp từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ bên này qua bên kia. Khái niệm Kinh trong đạo Phật có nghĩa là “những lời dạy của Thánh chúng (Phật, Bồ tát, A la hán, Thánh tăng, Thánh giả) được viết ra, ghi chép lại. Những ai không thuộc đối tượng trên không thể được gọi là kinh chẳng hạn Tiên, Thiên, A tu la, Quỷ thần, Người, Phàm tăng)”. Qua lời Thầy dạy, con hiểu được rằng người tu học Phật không nên bám chấp vào hình thức ngôn ngữ mà cho rằng chỉ kinh nào thuộc về Phật giáo Nguyên thuỷ, hay chỉ những kinh văn nào mở đầu bằng cụm từ ” như thị ngã văn” mới là kinh Phật chính thống. Đạo Phật lấy tôn chỉ ” Duy tuệ thị nghiệp” làm đầu nên người Phật tử cần được trang bị lăng kính Phật học để không rơi vào chủ nghĩa bộ phái, nhầm lẫn cặn là vàng. Vị Thầy đã từ bi chỉ cho chúng con thấy ” Kinh được gọi là chính thống khi phản ánh được những nguyên lý Phật gia được nêu ra trong đạo Phật”, đó là: 1/3 yếu tính giác ngộ ( XẢ LY, BỒ ĐỀ TÂM, TÁNH KHÔNG); 2/ Tứ pháp ấn: (1) Pháp vô ngã (2) Thọ thị bất tịnh (3) Tâm vô thường (4) Niết bàn tịch tĩnh. Có thể hiểu (1) và (2) là quán chiếu Tánh không (3) quán chiếu Xả ly (4) quán chiếu Bồ đề tâm; 3/ Tứ y cứ (Bốn căn cứ quy chuẩn biện chứng): (1) Y pháp bất y nhân, (2) Y nghĩa bất y ngữ (3) Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa (4) Y trí bất y thức. Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho con. Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy:” Là người con Phật, điều gì Phật dạy đúng quỹ đạo Giải thoát, chúng ta y giáo phụng hành, đừng chấp nhặt vào thừa nào mà gây hiềm khích trong Tăng đoàn, rơi vào chủ nghĩa bộ phái!”. Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Om mani padme hum.
 51. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu được thế nào là kinh Phật chính thống.

  Theo lời Thầy dạy, giờ con hiểu được rằng để biết được đâu là kinh Phật chánh pháp, đâu là ngụy kinh thì không thể dựa chỉ vào từ ngữ, nguồn gốc như thế nào mà phải dựa vào 3 nguyên tắc thẩm định cụ thể, bao gồm:
  1/ 3 yếu tính giác ngộ (yếu tố cốt lõi) XẢ LY, BỒ ĐỀ TÂM, TÁNH KHÔNG;
  2/Tứ pháp ấn: (1) Pháp vô ngã (2) Thọ thị bất tịnh (3) Tâm vô thường (4) Niết bàn tịch tĩnh
  3/ Tứ y cứ (Bốn căn cứ quy chuẩn biện chứng): (1) Y pháp bất y nhân, (2) Y nghĩa bất y ngữ (3) Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa (4) Y trí bất y thức

  Nhờ lời dạy, lời giải thích rõ ràng của Thầy con cũng biết được ý nghĩa, định nghĩa của từng nguyên tắc cụ thể

  Con hiểu rằng tất cả kinh Phật chính thống đều nêu cao một tinh thần lớn: đó là giúp chúng sanh hiểu, nâng cao trí tuệ để tự giác ngộ, tự giải thoát bản thân. Vì vậy những nhận định hay luận giải để thẩm định kinh Phật mà không dựa theo 3 nguyên tắc trên đều chưa được minh chứng rõ ràng. Hay những kinh không thể hiện rõ tinh thần Xả ly, Bồ đề tâm và Tánh Không như Đức Phật đã dạy: nhằm giúp cho chúng sanh hiểu rõ được ý nghĩa sự vật để thoát khổ, để tự giải thoát thì chưa thể gọi là kinh Phật chính thống.

  Đặc biệt trong thời gian gần đây, rất nhiều người tự xưng có học vị cao đưa ra nhiều lý lẽ, dẫn chứng một cách “thập cẩm” để chứng tỏ ngụy kinh Vu Lan Bồn là thật nhưng đều chỉ là những con vẹt biết “copy-paste” chứ không hề dựa trên 3 nguyên tắc thẩm định cụ thể như lời Thầy dạy. Những chứng cứ họ đưa ra ban đầu đều không hề nhất quán với thực nghĩa của kinh Phật. Thực nghĩa của Kinh Phật luôn dựa trên tinh thần cứu giúp chúng sanh thoát khổ, ấy vậy mà họ toàn lấy những dẫn chứng nào là từ ngữ, nào là khảo cổ lịch sử thật chẳng ăn nhập gì với thực nghĩa của Kinh Phật.

  Con mong rằng những vị như vậy nên hiểu rằng học Phật là để nâng cao trí tuệ, luôn luôn tâm niệm giải thoát, cứu giúp chúng sanh làm gốc cho hoạt động của mình chứ không phải học Phật là chỉ đi nghiên cứu này nọ mà thiếu tính thực tiễn.

  Con cảm tạ những lời dạy rất cụ thể và rõ ràng của Thầy ạ
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh giấc với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 52. Mật Tấn Khải ( Trần Q Toản ) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Cầu Nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho mọi chúng sinh,thành tựu niềm hạnh phúc của Phật tánh
 53. Mật Nghiêm Giác (Đoàn Nghĩa) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh
  Om mani padme hum
 54. Mật Tuệ Phúc says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này ạ!
 55. Nguyễn Thị Tuyết_ Nhuận Tâm Đạo says:
  Bạch thầy con đã đọc bài này rồi ạ
 56. Mật Hà Tiến. says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.
 57. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài viết Thư gửi các trò 137: Thế Nào Là Kinh Phật Chính Thống rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Vị Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài Pháp quý báu và lợi lạc này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  OM MA NI PADME HUM
 58. Hạnh Thảo says:
  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc xong rồi, con cảm tạ Thầy ạ

 59. Mật Tự Thanh says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con xin chúc sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum!
 60. mật ấn says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết rồi ạ
  Con cầu chúc sức khỏe và sự trường thọ Thầy và cô
 61. Quảng Dũng says:
  Nam Mô A Di Đà Phậ!!!
  Kính Thưa Thầy!!!
  Con đã đọc bài này.
 62. dohoangchinh says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con là Mật Tuấn Nguyên (Đỗ Hoàng Chinh) con đã đọc bài này rồi ạ.
  Om mani padme hum!

 63. Mật Giác Đức says:

  Con thưa Thầy Cô
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Om mani padmehum

 64. Mật Hoàng Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc thư gửi các trò 137: THẾ NÀO LÀ KINH PHẬT CHÍNH THỐNG. Qua bài viết, con hiểu được thế nào là kinh Phật chính thống, thế nào là kinh ngụy tạo. Con cảm ơn Thầy! Cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ.

 65. Mật Nhẫn Hòa (Phạm Vũ Chiến) says:
  Kính Bạch Thầy!
  con đã đọc bài viết.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 66. Hoàng Thị Nguyệt says:
  Thưa Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Om mani padme hum
 67. Mật Diệu Hương says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết “Thế nào là kinh Phật chính thống” rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế dài lâu của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh!
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!
  Om mani padme hum.
 68. Trịnh Thị Hiền says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài trên rồi ạ

  Cảm ơn Thầy đã cho con biết đâu là kinh chính thống đâu là kinh ngụy tạo

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy

 69. Nguyễn Thị Thương says:
  Kính Bạch Thầy con đọc đến đây rồi ạ. Con cả tạ ơn Thầy. Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Om mani padme hum
 70. Đào tùng lâm says:
  Kính bạch Thầy .!!!
  Con là đào tùng lâm. Con ở quảng ninh . Con đã đọc xong rồi ạ , cảm ơn Thầy đã giúp con hiểu ra nhiều điều
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy , cô vì lợi lạc chúng sanh
 71. Quảng Thanh says:
  Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài này. Con cảm ơn thầy về bài viết này
 72. Ngô Thị Quỳnh Trang says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết rồi
  Con cảm ơn Thầy ạ
 73. Nguyễn Thị Thanh Hương (quảng ninh) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đọc xong bài r
  Con cảm ơn thầy ạ
 74. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc thư gửi các trò 137: THẾ NÀO LÀ KINH PHẬT CHÍNH THỐNG.

  Con cảm ơn vị Thầy đã khai thị cho con hiểu ý nghĩa của từ Kinh thế gian là khi một đường thẳng tắp từ trên xuống dưới  từ trái qua phải. Từ Kinh trong đạo pháp là những lời dạy của Thánh Chúng  ( Phật , Bồ tát, A la hán, Thánh Tăng, Thánh Chúng , Thánh Giả). được viết ra ghi chép lại. Những ai khônh thuộc đối tượng trên như Thiên , Thần, Tiên thì là không phải.

  Nguyên tắc để thẩm định dựa trên 3 yếu tố :

  1: Ba yếu tính giác ngộ ( xả ly, bồ đề tâm, tánh không)

  2: Tứ y cứ : Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y liễu nghĩa , y trí bất thức.

  3: Tứ pháp ấn : quán chiếu xả ly, quán chiếu bồ đề tâm, quán chiếu tánh không.

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài luận giải về từ Kinh và cách nhận biết phân biệt ngụy kinh qua các nguyên tắc để thẩm định . Là người con Phật , điều gì Phật dạy đúng quỹ đạo giải thoát , chúng ta y giáo phụng hành chứ đừng chấp nhặt vào thừa nào mà gây hiềm khích trong Tăng đoàn, chia rẽ bộ phái.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 75. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết “Thế nào là kinh Phật chính thống?”. Con hoan hỷ khi được Thầy luận giải về thực nghĩa của từ “kinh Phật” (sutra) và hiểu được từ “kinh” ở đây mang hàm nghĩa nhất quán từ đầu đến cuối những gì được thể hiện trong lời dạy của Đức Phật.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ của vị Thầy khi luận giải về 3 yếu tính Giác ngộ, Tứ pháp ấn và Tứ y cứ – những tiêu chí Đạo pháp để soi chiếu, thẩm định sự chính thống của kinh Phật. Con biểu được rằng yếu nghĩa của Kinh Phật đều mang tính giải thoát như lời Phật dạy nước biển ở đâu cũng có vị mặn, cũng vậy tất cả các pháp tu được lưu xuất từ kim khẩu Đức Phật đều có vị Giải thoát.

  Con cảm ơn vị Thầy đã dành hết tâm lực, đạo lực và trí lực để tạo ra trang mạng chanhtuduy.com với những bài viết, bài giảng chắt lọc từ tinh túy giáo pháp, hạ tầng ngữ nghĩa, phù hợp với tính quốc độ, thời đại và tính dân tộc để chúng con dễ dàng “văn, tư, tu” theo quỹ đạo chánh Pháp, trang bị trạch pháp nhãn và tích tập trí huệ và công đức.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài, vì sự lợi lạc của tất cả chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM.

   

 76. Quảng Dũng says:

  Kính Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài này.  Con hiểu được kinh Phật chính thống là giúp con người đi đúng chánh pháp và giải thoát khỏi sinh tử luân hồi.

 77. Mật Hoàng Như says:

  Kính bach Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con xin tán thán công đức và bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho chúng con biết:”Thế nào là kinh Phật chính thống”. Qua bài viết con hiểu được rằng kinh Phật chính thống thì bao giờ cũng mang tính giải thoát.Tức là vượt luân hồi, phá vòng sinh tử và kinh văn không chấp nhận sự tu hành để được làm người, làm trời, làm thần.

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

 78. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bức thư số 137: “Thế nào là kinh Phật chính thống” của Thầy. Qua bài viết con đã hiểu được định nghĩa về “kinh” trong đạo Phật là những lời dạy của các bậc Phật, Bồ Tát, A la hán, Thánh tăng,  Thánh giả được viết ra, ghi chép lại. Và nguyên tắc thẩm định kinh được Đức Phật “chế định” là kinh chính thống phản ánh được những nguyên lý Phật gia được nêu ra trong đạo Phật: 3 yếu tính giác ngộ: Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không; Tứ pháp ấn: Pháp vô ngã, Thọ thị bất tịnh, Tâm vô thuường, Niết bàn tịch tĩnh; Tứ y cứ: Y pháp bất y nhân, Y nghĩa bất y ngữ, Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, Ý trí bất y thức. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ vị Thầy đã hạ tầng ngữ nghĩa lời dạy của Đức Thế Tôn giúp cho chúng con dễ hiểu. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 79. Mật Khánh Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy ạ!

  Con cầu nguyện Thầy và Cô luôn mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh!

  Om Mani Padme Hum!

 80. Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua lời dạy của Thầy con đã hiểu thêm về định nghĩa kinh văn cũng như những nguyên tắc thẩm định kinh Phật chính thống.

  Thời Đức Phật không có chữ viết, mọi điều Ngài thuyết giảng đều là khẩu ngữ nên xác định nguồn gốc kinh, phân biệt chân kinh, nguỵ kinh đều không thể dựa vào chữ viết mà phải dựa vào các tiêu chí lấy nguyên lý Phật gia làm nền tảng, đó là: ba yếu tính giác ngộ, tứ pháp ấn, tứ y cứ. Như vậy, nếu không thoả mãn những tiêu chí vừa nêu trên thì đó chắc chắn là nguỵ kinh mà kinh Vu lan bồn là một ví dụ. Đáng tiếc là rất nhiều người tuy là Phật tử lâu năm, hàng ngày lên chùa tụng kinh có khi tới mấy chục năm nhưng vì thiếu trạch pháp nhãn nên thấy người khác bảo sao nghe vậy, các chùa bảo sao làm vậy, hoàn toàn không biết mình đang “dùng hàng giả”, càng tụng càng thêm mất phước.

  Qua đây con mới thấy rằng chúng con thật may mắn vì nhờ ánh sáng từ ngọn đuốc chánh kiến của vị Thầy  chúng con mới không rơi vào mê tín, tà kiến, biết phân biệt chánh tà, chân nguỵ.

  Con tạ ơn Thầy đã viết bài luận giải cho chúng con được rõ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum.

 81. Kính  Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi  bang  cho chúng  con bài  pháp  quí  báo

  Qua  bài  này  giúp  con  phân  biệt  đâu  là  kinh  Phật  chính  thống

  Con  xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om Mani  padme hum

 82. Kính Bạch Thầy .

  Con đã đọc xong “Thư gửi các trò 137: Thế nào là kinh Phật chính thống” rồi ạ.

  Qua bài con hiểu được,  theo định nghĩa “kinh” có nghĩa là những lời dạy của Thánh chúng ( Phật, Bồ tát, A la hán, Thánh tăng, Thánh giả) được viết ra ghi chép lại. Những ai không thuộc đối tượng trên không thể được gọi là kinh, chẳng hạn như Tiên, Thiên, A tu la, Quỷ thần, Người, phàm tăng. Do đó đã là kinh Phật thì tất nhiên yếu nghĩa từ kinh Phật bao giờ cũng mang tính giải thoát mà Đức Phật và các bậc Thánh chúng đã truyền dạy, thì tại sao phải phân biệt kinh Tiểu thừa, kinh Đại thừa hay kinh Mật thừa. Như Đức Phật đã dạy:” Như nước biển ở bất kỳ đại dương nào đều có một vị mặn; cũng vậy tất cả các pháp môn do ta truyền dạy chỉ có một vị là giải thoát”  là người tu Phật bao giờ cũng hướng đến mục tiêu là giải thoát, chính vì vậy chúng ta không nên để tâm phân biệt pháp môn này hay pháp môn kia và phân biệt Tiểu thừa, Đại thừa hay Mật thừa vì Đức Phật đã dạy tất cả các pháp môn Ngài dạy đều mang tính giải thoát.

  Nếu để phân biệt kinh chính thống hay kinh ngụy tạo thì vị Thầy Mật giáo đã luận giải trong bài theo thánh giáo lượng là: Nguyên tắc thẩm định kinh được gọi là chính thống khi phản ánh được những nguyên lý Phật gia được nêu ra trong đạo Phật gồm: (1) 3 yếu tố giác ngộ ( yếu tố cốt lõi) Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không. (2) Tứ pháp ấn: Pháp vô ngã. Thọ thị bất tịnh. Tâm vô thường. Niết bàn tịch tĩnh. Có thể hiểu ” Pháp vô ngã và Thọ thị bất tịnh” là quán chiếu tánh không, ” Tâm vô thường” là quán chiếu Xả ly, ” Niết bàn tịch tĩnh” là quán chiếu Bồ đề tâm. (3) Tứ y cứ ( Bốn căn cứ quy chuẩn biện chứng): Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, y trí bất y thức. Như vậy để khẳng định được thực nghĩa kinh điển chính thống đạo Phật, thì phải được chiếu soi bằng lăng kính Phật học mới thấy được sự nhất quán, không có sự bất nhất tiền hậu và để  tìm ra những vi khuẩn độc hại, có tác hại hủy hoại dần thực nghĩa kinh văn, dẫn đến nguy hại cho huệ mạng của người học Phật, tu Phật.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho ước nguyện hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô tại chân trời Âu luôn được thành công viên mãn.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh dùng được tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 83. Mật Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của Thầy: “Thư gửi các trò 137: Thế nào là kinh Phật chính thống”. Qua bài viết, con cảm tạ ơn Thầy đã giúp đệ tử chúng con có những hiểu biết đúng đắn về “kinh”. Con cảm thấy thương cho những người hiểu sai về kinh Phật, tin tưởng những “ngụy kinh” là đúng mà không biết những nguy hại mà nó có thể mang đến cho người học Phật, tu Phật.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe, trường thọ vì lợi lạc chúng con và chúng sanh.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.
  OM MANI PADME HUM

 84. Mật Pháp Thắng says:

  Mô Phật. Kính bạch Thầy!

  Qua lăng kính Phật học, bằng những chánh ngữ biện chứng, sự liên hệ thực tiễn, Thầy đã luận giải cho chúng sanh chúng con tường minh “Thế nào là kinh Phật chính thống”. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị!

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thức tỉnh, giác ngộ!

  Om mani pame hum

 85. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ của vị Thầy khi vị Thầy đã từ bi khai thị, chỉ rõ ra được định nghĩa về Kinh Phật cùng với những nguyên tắc thẩm định để bản thân con và chúng sanh hữu duyên biết được đâu là Kinh Phật chính thống. Và theo như vị Thầy đã hướng dẫn trong bài viết, để biết được Kinh Phật chính thống thì bản Kinh đó cần phản ánh được những nguyên lý Phật gia, gồm có:

  1/ 3 yếu tính giác ngộ: Xả Ly, Bồ Đề Tâm, Tánh Không

  2/ Tứ pháp ấn: (1) Pháp vô ngã, (2) Thọ thị bất tịnh, (3) Tâm vô thường, (4) Niết bàn tịch tĩnh.

  3/ Tứ y cứ: (1) Y pháp bất y nhân, (2) Y nghĩa bất y ngữ, (3) Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, (4) Y trí bất y thức.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị, luận giải rõ từng nguyên tắc thẩm định để từ đó bản thân con và chúng sanh hữu duyên có được một lăng kính đúng theo quỹ đạo Chánh pháp, không bị rơi vào cạm bẫy của những kẻ tà sư hay thoát khỏi sự phụ thuộc vào tâm lý đám đông mà dẫn đến “lộng giả thành chân” (làm giả thành thiệt)

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 86. Mật Thuận Lễ says:
  Kính bạch Thầy !con đọc xong bài này rồi ạ . Con cảm tạ ơn Thầy
 87. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Thư gửi các trò 137: Thế nào là kinh Phật chính thống” của Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho còn hiểu thực nghĩa của kinh điển chính thống đạo Phật phải được chiếu soi bằng lăng kính Phật học đó là qua định nghĩa kinh là những lời dạy của các bậc Thánh chúng như Phật, Bồ tát, A la hán, Thánh tăng, thánh giả được viết ra, ghi chép lại. Và qua những nguyên tắc thẩm định kinh Phật dựa vào:

  • 3 yếu tính giác ngộ (yếu tốt cốt lõi) là XẢ LY, BỒ ĐỂ TÂM VÀ TÁNH KHÔNG
  • Tứ pháp ấn: (1) Pháp vô ngã, (2) Thọ thị bất tịnh, (3) Tâm vô thường, (4) Niết bàn tịch tĩnh.
  • Tứ y cứ (Bốn căn cứ quy chuẩn biện chứng): (1) Y pháp bất y nhân, (2) Y nghĩa bất y ngữ, (3) Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, (4) Y trí bất y thức.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho bài viết này được lan tỏa khắp muôn nơi giúp bạn đọc hữu duyên có cơ hội được đọc để hiểu thế nào là kinh Phật chính thống từ đó không bị nhầm lẫn cặn là vàng, không bị rơi vào tà kiến khi tin vào kinh ngụy tạo, ngụy kinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 88. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô luôn khỏe mạnh và trụ thế dài lâu để lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum!

   

 89. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải và ban cho chúng con “cặp kính Trạch pháp nhãn” để không bị “lộng giả thành chân” khi nhiều nguời vì lợi ích nhóm, vì tâm lí đám đông tạo kinh giả hay chủ nghĩa bộ phái mà làm nguy hại cho người học Phật, người tu Phật như sau:

  +Định nghĩa: Kinh là những lời dạy của Thánh chúng (Phật, Bồ Tát, Thánh giả) được ghi chép lại.

  +Nguyên tắc thẩm định: Dựa trên 3 yếu tính giác ngộ (Bồ đề tâm, xả ly, tánh không), tứ, pháp ấn, tứ y cứ mà Đức Phật đã chế định.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy như nước biển ở các đại dương đều cùng vị mặn nên các pháp của Đức Phật đều có vị giải thoát. Vì thế nên dựa trên sự phân định “Nguyên thủy”, “Đại thừa”, “Mật thừa” mà không dựa vào “Tứ pháp ấn, tứ y cứ, ba yếu tính giác ngộ” là sự kinh xuất. Vì “là người con Phật, điều gì Phật dạy đúng quỹ đạo Giải thoát, chúng ta y giáo phụng hành, đừng chấp nhặt vào thừa nào mà gây hiềm kích trong Tăng đoàn, rơi vào chủ nghĩa bộ phái!”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoành dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 90. Mật Tuệ Viễn says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài viết vô cùng lợi lạc. Chúng con đã được hiểu rõ hơn về kinh Phật để phân biệt đâu là “ ngụy kinh” mà vị Thầy đã từ bi luận giải theo thánh giáo lượng.

  Con xin được trùng tuyên ba chìa khoá tâm linh :

  Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp

  Hỡi những bậc Toàn Giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.

  Hỡi Vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp làm lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ .

  Om Mani Padme Hum !

   

 91. Kính Bạch Thầy !
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải theo “Thánh giáo lượng” Phật đà để trang bị cho chúng con, chúng sanh “Lăng kính Phật học” để soi chiếu, tìm ra đâu là “kinh Phật chính thống”.
  Qua đó con hiểu rằng, từ “kinh” mang hàm nghĩa chỉ cho sự nhất quán từ đầu đến cuối, những gì được thể hiện trong lời dạy từ kim khẩu Đức Phật, bởi tất cả các pháp của Ngài đều mang tính Giải thoát.
  Và khi còn tại thế, Đức Phật biết trước sẽ có nhiều trường hợp vị kỷ, bộ phái “chế tác” ra ngụy kinh, nên Ngài đã “chế định” bằng những nguyên tắt thẩm định là “3 yếu tính giác ngộ” ; “tứ y cứ” ; “tứ pháp ấn” giúp người tu Phật không bị nhầm lẫn tai hại khi lấy “ngụy kinh” mà thực hành, còn “chân kinh” thì phỉ báng.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy chỉ dạy chúng con dùng “lăng kính” mà Đức Phật đã để lại để soi chiếu tìm ra kinh Phật chính thống. Và là người con Phật, điều gì Phật dạy đúng theo quỹ đạo Giải thoát, chúng ta y giáo phụng hành, đừng chấp nhặt vào thừa nào mà gây hiềm khích trong tăng đoàn, rơi vào chủ nghĩa bộ phái.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 92. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bức thư số 137: “Thế nào là kinh Phật chính thống” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về định nghĩa kinh và nguyên tắc thẩm định kinh. Con hiểu rằng: Kinh là những lời dạy của Phật, Bồ tát, A la hán, Thánh tăng, Thánh giả được viết ra, ghi chép lại. Còn nguyên tắc thẩm định kinh dựa trên 3 yếu tính giác ngộ: Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không; Tứ pháp ấn: Pháp vô ngã, Thọ thị bất tịnh, Tâm vô thường, Niết bàn tịch tĩnh và Tứ y cứ: Y pháp bất y nhân, Y nghĩa bất y ngữ, Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, Y trí bất y thức. Qua đó con càng thấm thía lời dạy của thánh tăng Atisa: “Lời Thầy quan trọng hơn kinh sách”, nhờ Thầy thẩm định đâu là kinh Phật chính thống đâu là nguỵ kinh giúp cho chúng con – những người mới vào cửa đạo chưa có đủ trạch pháp nhãn sớm lìa mê về giác (như trường hợp vị Thầy đã chỉ ra kinh Vu lan bồn là nguỵ tạo). Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh pháp Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 93. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc Thư gửi các trò 137: THẾ NÀO GỌI LÀ KINH PHẬT CHÍNH THỐNG. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho chúng con nhận biết, phân biệt đâu là kinh thật và đâu là ngụy kinh, ngụy thư, cùng những nguyên tắc thẩm định (Kinh) như thế nào được gọi là kinh chính thống. “kinh” (sutras) mang hàm ý chỉ cho sự nhất quán từ đầu đến cuối những gì được thể hiện trong lời dạy từ kim khẩu Đức Phật, những lời dạy của Thánh chúng “Phật, Bồ tát, A la hán, Thánh tăng, Thánh giả”, (những ai không thuộc đối tượng trên không thể được gọi là kinh) Kinh được gọi là chính thống khi phản ánh được những nguyên lý Phật gia được nêu ra trong đạo Phật. 1/ 3 yếu tính giác ngộ (yếu tố cốt lõi) XẢ LY, BỒ ĐỀ TÂM, TÁNH KHÔNG, 2/ Tứ pháp ấn: Pháp vô ngã, Thọ thị bất tịnh ,Tâm vô thường, Niết bàn tịch tĩnh. 3/ Tứ y cứ (Bốn căn cứ quy chuẩn biện chứng): (1) Y pháp bất y nhân, (2) Y nghĩa bất y ngữ (3) Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa (4) Y trí bất y thức. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài học Pháp lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 94. Lương Ngọc Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Hoàng Đăng hoan hỷ đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài cho chúng con.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khoẻ và sự trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng con tinh tấn đọc bài để được thong dong trên hành trình giác ngộ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 95. Mật Quỳnh Nguyên says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với bài viết này của vị Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được Thế nào là kinh Phật chính thống.
  Qua bài viết này của vị Thầy đã giúp cho con hiểu được rằng “ thực nghĩa của kinh điển chính thống đạo Phật phải được chiếu soi bằng lăng kính Phật học mới thấy được sự nhất quán “.
  Lăng kính đó là 3 yếu tính giác ngộ ( Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không ); Tứ pháp ấn ( Pháp vô ngã, Thọ thị bất tịnh, Tâm vô thường, Niết bàn tịch tĩnh) và Tứ y cứ ( Y pháp bất y nhân,Y nghĩa bất y ngữ, Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, Y trí bất y thức). Từ đó phân biệt được kinh thật và ngụy kinh.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 96. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỉ được đọc bài viết này và hiểu được khái niệm “kinh” – sự nhất quán từ đầu đến cuối những gì được thể hiện trong lời dạy từ kim khẩu Đức Phật – và nguyên tắc thẩm định kinh điển bao gồm:

  1/ 3 yếu tính giác ngộ: XẢ LY, BỒ ĐỀ TÂM, TÁNH KHÔNG
  2/ Tứ pháp ấn: (1) Pháp vô ngã (2) Thọ thị bất tịnh (3) Tâm vô thường (4) Niết bàn tịch tĩnh.
  3/ Tứ y cứ (Bốn căn cứ quy chuẩn biện chứng): (1) Y pháp bất y nhân, (2) Y nghĩa bất y ngữ (3) Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa (4) Y trí bất y thức.

  Vị Thầy cũng đã từ bi chỉ ra sự khinh suất trong tư duy, rằng kinh điển chính thống thì phải là “Nguyên Thuỷ” chứ không phải “Đại Thừa” hay Mật Thừa.” Bởi “Nguyên từ thời Đức Phật, khi đó không có chữ viết, Ngài chỉ giảng thuyết bằng khẩu ngữ, vậy thì đâu là bản kinh gốc khi đem mặt chữ ra để bảo chứng? Kinh điển Nguyên thủy cũng được viết sau Phật nhập diệt khoảng 200 năm, sao có thể cho rằng là kinh gốc nếu không dựa vào “tứ pháp ấn”, “tứ y cứ”, “ba yếu tính giác ngộ”?”

  Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi luận giải. Lập luận phân biệt giữa các trường phái trong nhận xét tính chính thống của kinh con cũng đã nghe từ những người xung quanh mình, nay có được câu trả lời thoả đáng từ vị Thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 97. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ được đọc bài viết ” Thư gửi các trò 137: Thế nào là kinh Phật chính thống” của Thầy rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ của vị Thầy và con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con, chúng sanh hữu duyên những nguyên tắc thẩm định theo lăng kính Phật học,theo ” Thánh giáo lượng” giúp con nhận biết, phân biệt được đâu là kinh Phật chính thống để không chấp vào thừa nào ” Nguyên thủy” ,” Đại thừa” hay ” Mật thừa” mà  nhầm lẫn cặn là vàng để rồi dần hủy hoại thực nghĩa kinh văn,gây nguy hại đến huệ mạng tâm linh của người học Phật,tu Phật.
  “Nguyên tắc thẩm định: Kinh được gọi là chính thống khi phản ánh được những nguyên lý Phật gia được nêu ra trong đạo Phật:” gồm.
  1/ 3 yếu tính giác ngộ: Xả Ly,Bồ Đề Tâm,Tánh Không

  2/ Tứ pháp ấn: (1) Pháp vô ngã, (2) thọ thị bất tịnh ,(3) Tâm vô thường,(4) Niếp bàn tịch tĩnh.

  3/ Tứ y cứ: (1) Y pháp bất y nhân , (2) Y nghĩa bất y ngữ, (3) Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, (4) Y trí bất y thức.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải trang bị cho chúng con,chung sanh trạch pháp nhãn để nhìn nhận sự vật hiện tượng đúng theo quỹ đạo chánh pháp.
  Con cầu nguyện Thầy,Cô mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 98. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con đã đọc Thư gửi các trò 137 : “ Thế nào gọi là kinh Phật chính thống “ của vị Thầy rồi ạ .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chi ra cho chúng con biết rõ thế nào là kinh điển chính thống của Đạo Phật là phải được chiếu soi bằng lăng Kính phật học mới thấy được sự nhất quán theo một cách lớp lang bài bản : Là những lời dạy của Thánh chúng ( Phật Bồ Tát , ALa Hán , Thánh Tăng , Thánh giả ) được viết ra và ghi chép lại . Còn những ai không thuộc đối tượng trên không thể được gọi là kinh chẳng hạn Tiên , Thiên , Atula , Quỷ Thần , người phàm tăng ).Kinh được gọi là chính thống khi phản ánh được những nguyên lý phật gia được nêu ra trong Đạo Phật .Được sự thẩm định rõ ràng của các bậc đã đắc thánh quả và còn mang đến 3 yếu tính giác ngộ đó là :

  (1)“ xả ly , bồ đề tâm và Tánh không “ 

  (2) Tứ pháp ấn :(1) pháp vô ngã (2) thọ thị bất tịnh (3) tâm vô thường (4) niết bàn tịch tĩnh .

  Qua bài viết của Thầy con càng thấm thía hơn lời dạy của Đức Như Lai Nước biển chỉ có một vị mặn . Đạo Phật chỉ có duy nhất là vị giải thoát .

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài viết thật ý nghĩa và lợi lạc .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu , hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani Padme Hum! 

 99. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ! Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu thế nào là kinh Phật chính thống.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 100. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 101. Mật Định Thuần says:

  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ sau khi đọc xong đọc bài viết “Thư gửi các trò 137: THẾ NÀO LÀ KINH PHẬT CHÍNH THỐNG” của Vị Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy với lòng từ bi và trí huệ Thầy truyền thụ Chánh pháp Phật Đà cho các học trò, đệ tử và cả những bạn đọc còn tà kiến, vô minh. Qua bài viết, bằng phương pháp khoa học biện chứng, ngắn gọn súc tích Thầy đã trang bị cho chúng con nguyên tắc thẩm định: “Kinh được gọi là chính thống khi phản ánh được những nguyên lý Phật gia được nêu ra trong đạo Phật:

  1/ 3 yếu tính giác ngộ (yếu tố cốt lõi) XẢ LY, BỒ ĐỀ TÂM, TÁNH KHÔNG

  2/ Tứ pháp ấn: (1) Pháp vô ngã (2) Thọ thị bất tịnh (3) Tâm vô thường (4) Niết bàn tịch tĩnh

  3/ Tứ y cứ (Bốn căn cứ quy chuẩn biện chứng): Y pháp bất y nhân, Y nghĩa bất y ngữ, Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, Y trí bất y thức”

  Kính bạch Thầy!

  Con hiểu rằng Tạng kinh – những lời dạy của Thánh chúng (Phật, Bồ tát, A la hán, Thánh tăng, Thánh giả) là rất cao siêu nên chúng con không thể hiểu được nếu những lời giáo huấn đó không được Thầy hạ tầng ngữ nghĩa bằng ngôn từ chân phương, trong sáng và dễ hiểu nhất. Duyên lành thay, chúng con được gặp Vị Thầy Chánh pháp. Cầu nguyện cho những ai đang bám vào ngụy Kinh sớm thoát khỏi nghịch duyên.

   

  Con xin đảnh lễ tán thán công hạnh của Thầy, và con xin được cầu nguyện:

  HỠI ĐẠI SĨ LIÊN HOA SANH XIN HƯỚNG TÂM CON VỀ PHẬT PHÁP

  HỠI CÁC VỊ TOÀN GIÁC XIN ĐỪNG ĐỂ CON LẠC VÀO TÀ ĐẠO THẤP KÉM

  HỠI VỊ THẦY TỪ BI VÀ CÁC NGÀI CHẲNG KHÁC, XIN ĐỂ TÂM ĐẾN CON

  OM MANI PADME HUM!

   

 102. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ được đọc “Thư ngửi các trò 137: Thế nào là kinh chính thống” của vị Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ của vị Thầy đã từ bi luận giảng giúp con hiểu được về “thực nghĩa của kinh điển chính thống đạo Phật phải được chiếu soi bằng lăng kính Phật học mới thấy được sự nhất quán”; Đó là nguyên tắc thẩm định theo “Thánh giáo lượng” Phật đà, dựa trên 3 tiêu chí sau đây:

  1. 3 yếu tính giác ngộ (yếu tố cốt lõi): Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không;

  2. Tứ pháp ấn: (1) Pháp vô ngã, (2) Tâm vô thường, (3) Thọ thị bất tịnh, (4) Niết bàn tịch tĩnh;

  3. Tứ Y cứ: (1) Y pháp bất Y nhân, (2) Y nghĩa bất Y ngữ, (3) Y liễu nghĩa bất Y liễu nghĩa, (4) Y trí bất Y thức.

  Từ đó giúp người tu Phật có trạch pháp nhãn để nhận biết “đâu là kinh thật, đâu là ngụy kinh, ngụy thư, đừng nhầm lẫn cặn là vàng, đừng coi vàng và cặn ngang nhau”.

  Con xin ghi nhớ lời vị Thầy chỉ dạy: “…là người con Phật, điều gì Phật dậy đúng quỹ đạo cánh pháp, chúng ta y giáo phụng hành, đừng chấp nhặt vào thừa nào mà gây hiềm khích trong Tăng đoàn, rơi vào chủ nghĩa bộ phái”.

  Con tạ ơn vị Thầy đã viết bài pháp quý báu, lợi lạc và ý nghĩa.

  Con nguyện cầu Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền giáo pháp YOGA Thanh trí, vì thành tựu của Viện ITA Việt Nam, vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum

 103. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài : Thư gửi các trò 137 : ” THẾ NÀO LÀ KINH PHẬT CHÍNH THỐNG “.

  Con xin cám ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu như thế nào là kinh Phật chính thống.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 104. Mat Khanh Ngan (Le Mai Dung) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Khánh Ngân (Lê Mai Dung) đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua bài viết Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được định nghĩa về Kinh Phật và cung cấp cho chúng con lăng kính thẩm định để những người học Phật tu Phật như chúng con có thể tự nhận biết được đâu là Kinh Phật chính thống đâu là nguỵ kinh. Theo đó, con hiểu được Kinh Phật chính thống là phải đảm bảo được các tiêu chí đạo pháp là: 3 yếu tính giác ngộ, tứ pháp ấn và tứ y cứ, chứ không phải bám chấp vào những yếu tố nhỏ nhặt như câu nói, người viết … để cho rằng đó là Kinh Phật chính thống hay không. Từ việc thiếu kiến thức về Phật học của đại đa số người tu hành làm họ không phân biệt được đâu là vàng đâu là sạn đã để cho những đối tượng tà sư lợi dụng nhằm chuộc lợi cá nhân, gây ra những hậu quả khôn lường.

  Con thấy mình may mắn biết bao khi có duyên lành được biết đến chanhtuduy.com, được vị Thầy cho phép tiếp cận với kho báu Phật pháp chính thống mà vị Thầy đã dày công nghiên cứu và chắt lọc giúp chúng con tránh khỏi việc tưởng cặn là vàng.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con một bài pháp vô cùng lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM.

 105. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết Thư gửi các trò 137: Thế nào là kinh phật chính thống? rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải, phân tích giúp con hiểu được kinh là chỉ sự nhất quán từ đầu đến cuối những gì được thể hiện trong lời dạy từ kim khẩu Đức Phật. Qua bài viết giúp chúng con phân biệt được kinh thật và nguỵ kinh trong đạo phật dựa trên 3 tiêu chí: Ba yếu tố giác ngộ; Tứ pháp ấn; Tứ y cứ.

  Con cảm ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum

 106. Mật Dũng Tấn says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh hạnh phúc phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 107. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải tường minh và chỉ ra phương cách nhận diện chính kinh và ngụy kinh. Theo chiều dài lịch sử, không chấp chặt vào hiện mác là kinh “nguyên thủy”, ” đại thừa” hay ” “mật thừa” , mà cần xét thực nghĩa lời kinh, ý kinh, và thậm nghĩa thậm thâm của bộ kinh đó. Dù diễn ra trong bất khi thời đoạn nào không thể xa rời mục đích tối thượng là “một vị giải thoát” như qua hình ảnh mọi giọt nước biển đều cùng vị mặn. Và tiêu chí đó là ba tinh yếu giác ngộ, tứ pháp ấn, tứ y cứ và đây chính là “thước đo” là “chuẩn mực” nhằm phân biệt chính, ngụy. Bởi có được thước ngắm căn chuẩn nên dễ ràng nhận biết những bản, bộ kinh ngụy tạo nhắm tới việc “ủng hộ” hay “giúp đỡ” một vài mặt nào đó do trải qua hàng ngàn năm lịch sử , qua các thời đại, các thế lực nắm quyền chính trị và muốn dựa mác kinh Phật để nhằm mang và giữ lại mục đích của giai tầng riêng nào đó. Đây chính là lý do mà có những bộ kinh đã trải qua hàng trăm năm hiện hữu vẫn chỉ là những bộ ngụy kinh bởi nó xa rời mục đích giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 108. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc thư gửi các trò 137: THẾ NÀO LÀ KINH PHẬT CHÍNH THỐNG

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng giúp con hiểu được làm thế nào để phân biệt kinh Phật chính thống và ngụy kinh.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 109. Mật Như Pháp says:
  Kính bạch Thầy

  Con Mật Như Pháp đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 110. Ashley Pham says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Om Mani Padme Hum.

 111. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy. 
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. 

  Qua bài con hiểu được,  kinh được gọi là chính thống không nhất thiết phải là kinh ở Tiểu thừa, Đại thừa, Mật thừa hay không nhất thiết là phải xuất phát từ các quốc gia nào, khu vực nào. Mà kinh được gọi là chính thống là kinh được xuất phát từ  kim khẩu của các bậc Thánh chúng (Phật, Bồ tát, A la hán, Thánh tăng, Thánh giả) mà nội dung của kinh phải được thể hiện nhất quán từ đầu đến cuối, không mâu thuẫn hay tiền hậu bất nhất, phản ánh được bản chất tối thượng là  giải thoát rốt ráo cho chúng sanh. Được chiếu soi thông qua lăng kính nhà Phật và các phương tiện nhận biết gồm “Tứ pháp ấn ” ; “Tứ y cứ ” và 3 yếu tố giác ngộ ” Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không “. Do đó, là người Phật tử những gì Phật dạy đúng quỹ đạo Giải thoát thì y giáo phụng hành, dựa trên nền tảng trí tuệ “Duy tuệ thị nghiệp ” đừng chắp nhặt vào Thừa nào, nước nào, chùa nào mà quy kết rằng kinh chính thống hay ngụy kinh mà Đức Phật  đã dạy:” Như nước biển ở bất kỳ đại dương nào đều có một vị mặn; cũng vậy tất cả các pháp môn do ta truyền dạy chỉ có một vị là giải thoát”

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh. 
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ. 
  Om Mani Padme Hum.

 112. Uyen Doan says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ
 113. Mật Chánh Cần says:

  KÍnh bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 114. Đặng Vũ Phương Anh says:
  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho  sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum !

 115. Khánh Nga says:

  kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô nhiều sức khoẻ vả lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padmi Hum

 116. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho con hiểu được thế nào là kinh Phật chính thống và đâu là ngụy kinh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 117. Mật Tuệ Linh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết thư gửi các trò 137: Thế nào là kinh phật chính thống rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về kinh phật chính thống và ngụy kinh, ngụy thư; không nên nhầm lẫn cặn là vàng và coi cặn và vàng như nhau. Cầu nguyện tất cả chúng sanh trí tuệ tỏa sáng muôn nơi.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 118. Hoang Thi Thuy Nga says:
  Kính bạc Thầy .

  Con đã đọc bài này rồi , con cám ơn Thầy đã viết bài

  này cho chúng con đọc ạ

 119. Mật Từ Quang says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 120. Nguyễn Thị Thanh Hà says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc  bài này rồi ạ.

  Om Mani Padme Hum

 121. Vân Chi says:

  Kính Bạch Thầy!!!

  Sau khi đọc “Thế  nào là kinh Phật chính thống “ thì còn được hiểu biết thêm về trong Đạo Phật có 1 từ gọi là “ Kinh” sutras  hàm ý chỉ cho sự nhất quán từ đầu đến cuối những gì được thể hiệntrong lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật, song sự nhất quán đó là gì? Thì đến các học giả và tăng lữ Phật giáo cứ cố chấp vào hình thức ngôn từ hoặc theo chủ nghĩa bộ phái nên hể kinh nào thuộc Phật giáo Nguyên thuỷ thì cho là của Đức Phật thuyết còn kinh nào của Phật giáo Đại thừa hay Mật chú thừa thì gọi là nguỵ kinh ( kinh nguỵ tạo).

  Vậy  để khẳng địnhkinh điển chính thống của Đạo Phật thì phải được chiếu soi của lăng kính Phật học mới thấy được sự nhất quán ( từ trên xuống dưới), không có sự bất nhất tiền hậu ( trước sau trái nghĩa).

  Và lăng kính đó là gì? Là thước đo để thẩm định mà lúc sinh thời Đức Phật đã anh minh biết trước sẽ có nhiều trường hợp vị kỷ, bộ phái sẽ chế tác ra nguỵ kinh nên chế định bằng những nguyên tắc thẩm đinh như sau:

  1. Đinh nghĩa : Kinh là gì?là những lời dạy của Thánh chúng( Phật, Bồ tát, A la hán, Thánh tăng, Thánh giả) được viết ra ghi chép lại. Nhũng ai không thuộc đối tượng trên không thể gọi là kinh chẳng hạn Tiên, Thiên, A tu la, quỷ thần, Người, Phàm tăng .
  2. Nguyên tắc thẩm định: Kinh được gọi là chính thống khi phản ánh được các nguyên lý Phật gia được nêu ra trong Đạo Phật.

  Có ai đó cho rằng Kinh Phật như nước mưa trút xuống , cây to cây nhỏ được lợi ích, không thiên vị cây nào . Yếu nghĩa từ kinh Phật bao giờ cũng mang tính giải thoát cho nên Đức Phật dạy rằng nước biển ở đâu cũng có vị mặn, vì vậy các pháp tu được lưu xuất từ kim khẩu của Ngài đều mang tính giải thoát đồng thời Đức Phật khẳng định” ta chỉ ra cho các ông con đường giải thoát, còn giải thoát hay không thì tuỳ thuộc vào các ông”

  Theo những tham chiếu và lập luận như trên là người con của Phật , điều gì Phật dạy đúng quỷ đạo Giải thoát chúng ta y giáo phụng hành, không phân biệt chấp nhặt vào thừa nào để gây hiềm khích trong tăng đoàn , rơi vào chủ nghĩa bộ phái.

  Qua bài này con thấy sự am hiểu tường tận về Đạo Phật, cách lập luận sức xảo, ngôn từ chặt chẻ của Thầy làm cho đệ tử chúng con càng mở mang trí tuệ hiểu biết nhiều giáo lý chánh kiến của Đạo Phật.

  Chúc Thầy, Cô sức khoẻ , an khang và viên mản.

  Um Mani Padme Hum

  Trò Mật Vân Chi

 122. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc Thư gửi các trò 137: THẾ NÀO LÀ KINH PHẬT CHÍNH THỐNG của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu về định nghĩa của từ Kinh và những nguyên tắc thẩm định để xác định được đâu là Kinh Phật chính thống. Con hiểu rằng cần dựa trên 3 yếu tính giác ngộ, tứ pháp ấn, tứ y cứ để thẩm định Kinh văn, chứ không phải dựa vào từ ngữ hay trường phái Phật giáo để xác định Kinh Phật chính thống, vì như thế sẽ không đúng theo tôn chỉ “duy tuệ thị nghiệp” mà Đức Phật đã chỉ ra, đồng thời rơi vào chủ nghĩa bộ phái, tâm lý ngã mạn và bám chấp.

  Con hoan hỷ cảm tạ Thầy đã trang bị cho chúng con trạch pháp nhãn để phân biệt được đâu là Kinh Phật, đâu là nguỵ kinh, không lầm cặn cho là vàng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum.

 123. Mật Tịnh Như says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy luận giải , giúp cho chúng con hiểu rỏ hơn đâu là kinh chính thống, đâu là nguỵ kinh .

  Đức Phật đã từ bi dạy cho chúng sanh 8400 ngàn pháp môn,chúng sanh nào phù hợp với pháp môn nào hãy thực hành pháp môn đó, không phân biệt tông phái, với mục đích tối thượng là giải thoát khỏi luân hồi sanh tử.Ví như nước biển ở đâu cũng mặn, giáo pháp của ngài đều có chung một vị đó là vị giải thoát, không nên chắp nhặt tông phái mà chia rẻ tăng đoàn làm trái với giáo lý của Đức Phật.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng bài lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi ích của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 124. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 125. Bích Ngọc says:

  Kính bạch Thầy!

  Thưa Thầy con đã đọc xong bài viết này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy !

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum!

 126. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Khánh Văn đã đọc bài viết “Thư gửi các trò 137: Thế nào là Kinh Phật chính thống” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu rõ hơn đâu là kinh chính thống , đâu là nguỵ kinh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh!

  Om Mani Padme Hum!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status