Apr 11, 2015

Posted by in Giáo điển | 52 Comments

Thư gửi các trò 130: HÓA THÂN “ĐỒNG DẠNG” VỀ HÌNH TƯỚNG VÀ PHẨM CÁCH

HÓA THÂN “ĐỒNG DẠNG” VỀ HÌNH TƯỚNG VÀ PHẨM CÁCH Thân gửi Mật Kiên! Người cha trưởng giả mặc áo rách rưới để gần gũi con mình Trò đã thấu triệt cốt lõi vấn đề và cụ thể hóa một cách chi tiết những gì Thầy viết. Thầy hoan hỷ với trí lực của trò về luận kiến “tính quỷ” trong Đệ tử và Đạo sư. Riêng về đối tượng là đạo sư, tăng, ni trò đã nêu được luận cứ xác đáng từ kinh Pháp hoa và Đại phương tiện Phật báo ân làm tăng thêm tính linh hoạt, chu biến trong phương tiện hóa độ chúng sanh của chư vị Thánh đức, đặc biệt là hình ảnh người cha trưởng giả mặc áo rách rưới để gần gũi con mình, đức Quán Âm Bồ tát hiện nhiều hóa thân “đồng dạng” mà giáo hóa các cõi. Từ những


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status