Dec 18, 2012

Posted by in BÀI MỞ | 184 Comments

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 1. Lời nói đầu

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 1. Lời nói đầu MỤC LỤC  1. Dẫn nhập 2. Thần chú là gì? 3. Chuyên kể về thần chú  4. Chỉ một thần chú Mani là đủ 5. Tướng trạng của thần chú Mani 6. Một đời người, một câu thần chú  7. Vượt luân hồi vào tịnh độ 8. Tự quyết định vận mệnh tâm linh 9. Kinh sách tham khảo 10. Phần phụ lục 11. Phần chú thích Đức Quán Âm Tứ Thủ, Bổn Tôn của nhiều thế hệ hành giả Mật giáo LỜI DẠY CỦA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Hãy trì tụng lục tự đại minh thần chú, chỉ một điều đó là đủ…   Bất kỳ những sở nguyện chính đáng, ta đều giúp họ toại ý, nếu không được như vậy, ta thề không thành bậc Chánh đẳng Chánh giác. Đại sĩ Liên Hoa Sanh, Đạo sư của nhiều thế hệ hành giả Mật giáo,  hay còn gọi là

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status