Dec 18, 2012

Posted by in Giáo điển | 26 Comments

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 11. Phần Chú Thích

– Phật Phổ Hiền: “Bậc mãi mãi trọn hảo”. 1/ Phật Pháp thân nguyên thuỷ; 2/ Đại Bồ tát Phổ Hiền, là gương tiêu biểu cho sự thành tựu một sự cúng dường triển khai đến vô hạn. – Vajrasattva: tiếng Tây Tạng là Dorje Sempa, là một hiện tướng của chư Phật có mục đích để tịnh hóa và trừ bỏ khổ đau, bệnh tật và nghiệp xấu đã tạo. Ngài xuất hiện dưới nhiều hình tướng, an bình hay phẫn nộ, một mình hay với phối ngẫu. – Liên Hoa Sanh: Đại sư Ấn Độ, cùng thời vua Tây Tạng Trisong Duesten (755 – 797). Ngài truyền Phật giáo sang Tây Tạng và sáng lập tông Ninh mã (Nyingma) một trong bốn tông phái lớn của Phật giáo Tây Tạng, Ngài được các đệ tử gọi là “Đức Phật thứ hai”, là bậc “Đạo sư quý báu. Tiểu

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status