Dec 18, 2012

Posted by in Giáo điển | 30 Comments

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 10. Phần Phụ Lục

I.   BÀI CẦU NGUYỆN BẢY DÒNG   “ Ở biên giới tây bắc xứ Oddiyana  Trên nhụy của một bông sen nở  Đấng kỳ diệu đạt thành tựu cao Lừng danh tên Ngài là Liên Hoa Sanh Chung quanh là đoàn tùy tùng thánh nữ Noi gương Ngài con nguyện làm theo Xin Ngài đến ban phước cho con”. II.   BÀI NGUYỆN BẢY NHÁNH CHI TIẾT       Bằng thân khẩu ý, con đảnh lễ tất cả các đấng trong quá khứ, hiện tại, vị lai trên con đường giác ngộ tối thượng. Hỡi những sư tử vương của nhân loại, cho dù các ngài có đông đảo tới đâu trong tất cả các cõi vũ trụ này, con xin đảnh lễ mỗi một và tất cả các ngài. Nhờ nguyện lực của đức Phổ Hiền, tất cả các Đấng Chiến Thắng xuất hiện trong phạm vị tri giác của con.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status