Aug 25, 2020

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 3 Comments

음식에 대한 이야기

오늘 아침에도 맛있는 밥상이 준비되어 있었다.  하지만 내 베트남 친구들은 그 아침 밥상에 더 이상 먹을 수 없을 정도로 질렸다. 그들이 베트남 음식의 맛이 그립기만 한다. 아마 외국에서 생활하고 있거나 생활한 적이 있는 사람들도 이런 기분을 잘 알 것이다.

베트남 음식을 먹고 싶어하는 내 친구들이 요리하는 데 꽤 많은 시간을 보내야 했다.그들이 요리하기 위해 여가 시간을 사용한다. 그래서 그들이 자신을 개발하거나 외국어 능력을 향상기킬 시간이 없었다.그들이 일반적으로 요리 또는 베트남식당을 찾기 위해서 소중한 여가 시간과 돈을 낭비하는 데에 대해 유감스럽게 생각한다. 그 들의 모습을 보니까 내가 운이 있다고 스스로 생각이 든다.

구루와 관세음보살의 가호 덕분에 내가 한국 음식에 빠르게 적응하고 베트남 음식이 그립지 않는다. 그렇기 때문에 낯선 한국생활에도 빠르게 적응하고 있는 것 같다.갑자기 불교도들이 음식을 추구하지 않고 불교 지식을 추구한다는 구루의 가르침을 기억한다.

다시 생각해보니까 옛날에 베트남에 있었을 때 나도 베트남에 있는 유명한 식당을 많이 찾아다녔는 데 여가 시간을 낭비했었다.그런데 구루를 뵙게 되어 구루의 가르침을 받은 후에 그런 취미가 언제부터인가 나도 모르게 사라졌다. 구루의 가르침 덕분에 안 좋은 습관, 부정적인 생각에서 벗어나 긍정적인 생각과 가치관으로 바꿔가면서 내 삶은 점점 편해지고 있는 것 같다.

특히 이 경우에는 먹을 거리에 대한 생각이 바뀌어서 타국에서 생활하는 내가 시간과 돈을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 한국생활에도 빠르게 적응할 수 있었다. 더 깊이 생각할 때 만약 내가 아직도 음식을 가렸다면 앞으로 한국인에게 구루,chanhtuduy.com 웹 사이트, 심법(Mind Dharma)을 소개하는 것이 잘 될 수 있을까?당연히 아닐 것이다.다시 한번 나는 구루의 가르침과 미래에 대한 예상에 굴북하다. 모든 중생들이 부처님의 행복을 달성하기를 기원한다.

모든 중생들의 이익을 위한 구루의 건강과 장수를 기원한다.

코로나19가 빨리 끝나기를 기원한다.

Om Mani Padme Hum.

Mat Hong Tuyen.

 1. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con rất hoan hỉ và tán thán thiện hạnh chia sẻ bài viết của huynh Mật Hồng Tuyến ạ,qua bài viết:Chuyện Đồ Ăn;qua bài viết của huynh Mật Hồng Tuyến cho thấy thức ăn tìm nơi đâu cũng có, miễn no là được, con muốn tầm tu,học tâm pháp Thanh Trí thật là khó tìm, bởi Tâm Pháp Thanh Trí thật là vì diệu là thường ,giúp cho chúng sanh thoát khỏi cảnh luân hồi trên cõi Bà ta này, và càng hơn thế nữa là được hanh thông thế sự và thành công trên mọi ước nguyện của chúng sanh. Đệ cảm ơn huynh Mật Hồng Tuyến đã chia sẻ bài viết thật là sâu sắc và lợi lạc.Nguyện cho huynh Mật Hồng Tuyến phát lồ Bồ đề tâm trên đất nước Hàn Quốc biết được Tâm Pháp Thanh Trí,trang mạng chanhtuduy.com Mật Gia Song Nguyễn ạ
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padem Hum

 2. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con rất hoan hỉ và tán thán thiện hạnh những cảm niệm chia sẻ của pháp huynh Mật Hồng Tuyến qua bài viết: Chuyện Về Đồ ăn; ạ.Qua bài viết này chúng con càng hiểu thêm về sự gia hộ của Bỗn Tôn thông qua kênh vẫn chuyển của vị Thầy đã mang chánh kiến của đức Phật đi khắp thế giới để chuyền Phật Pháp cho tất cả chúng sanh,thật là ơn phước mới được gặp một vị Đạo Sư cũng là vị Thầy chân chánh đã chuyền tâm pháp Thanh Trí của Mật Gia Song Nguyễn nên giờ các đạo huynh, pháp huynh được hanh thông, và có những tấm bằng thạc sĩ trong tay tại đất nước mà ai muốn đi cũng không được. Đệ cảm ơn huynh Mật Hồng Tuyến đã chia sẻ bài viết thật là sâu sắc và lợi lạc. Nguyện cho huynh Mật Hồng Tuyến deo duyên trên đất nước Hàn Quốc biết được Tâm Pháp Thanh Trí của Mật Gia Song Nguyễn để chúng sanh đạt được giác ngộ tối thượng trên cõi Bà ta này.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padem Hum

 3. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ với chia sẻ của huynh Mật Hồng Tuyến khi nhanh chóng thích nghi với điều kiện, món ăn, môi trường tại Hàn Quốc để tiết kiện thời gian tiền bạc giành nhiều thời gian vào việc thực hành pháp.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status