Aug 22, 2020

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 1 Comment

꿈인 것 같다 (Dường như đang mơ!)

 • 오늘 아침 밥상은 떡갈비, 두부조림, 사과와 계란샐라드, 그리고 김치국이 있다. 정말 맛있다.

 •  먹기 전에 마음속으로 모든 중생들이 명상하는 식품을 먹을 수 있기를 기원하는 것을 잊지 않고, 은혜의 구루와 관세음보살도 감사한다. 여기서 아침 밥을 보니까 갑자기 옛날 생각이 난다. 공부하던 시절에 이 곳을 자나간 적이 있었는데 주변 환경이 너무 좋아서 마음속으로만 나중에 여기에서 살 수 있었으면 좋겠다고 생각했었다.

 • 그냥 그렇게만 생각했고 아무 기대도 하지 못했다. 이룰 수 없을 일이라고 생각했었으니까. 그런데 내가 생각했던 이룰 수 었을 일이 현실이 되었다. 대학원을 졸업한 후에 이 곳에 다시 와서 살게 되었다. 어떻게 그렇게 될 수 있었을까? 내가 운이 좋아서 그런가? 맞는 것 같다. 운이 좋아서 구루를 뵐 수 있었고, 심법(Mind Dharma)를 수행할 수 있다.
 •  그 떡분에 나한테 행운이 찾아온다. 내가 한국에 다시 돌아올 수 있는 것부터 무사히 졸업할 수 있는 것까지 다 행운이라고 생각한다. 특히, 최근에 구루와 관세음보살의 가호 떡분에 꿈에서도 생각하지 못 했던 곳에서 괜찮은 방을 구할 수 있었다. 내가 지내는 곳은 방이 크지 않고, 공용 화장실을 이웃 사람과 같이 사용하지만, 방 안에 필요한 생활 가구들이 다 있다. 보증금이 없고 월세는 50만원 정도인데 전기요금, 수도요금, 가스요금, 인터넷요금, 관리비 등과 같은 비용이 다 포함되어 있다. 게다가 집 주인은 진철하게 대접해 주고 밥도 제공해 주시니까 나한테 정말 편했다.
 •  이 시국에 밖에 나갈 때마다 신경 쓰여야 할 게 많은데 집 주인이 밥 해주시니까 그런 걱정을 절반으로 덜어주었다. 특히 세계에서 물가가 가장 비싼 도시로 유명한 이 곳에서 한 달에 그런 금액으로 내고 살 수 있어서 정말 다행이라고 생각한다. 이 행운이 불법(佛法)을 수행하는 사람들에게 그들의 모든 정당한 소원들이 이루게 해 주시겠다는 관세음보살의 약속을 떠올리게 한다. 모든 중생들이 이번생에 안락하고, 다음 생에 극락할 수 있는 기회를 얻기 위해서 구루를 뵐 수 있고, 심법(Mind Dharma)를 수행할 수 있기를 기원합니다.

모든 중생들의 이익을 위한 구루의 건강과 장수를 기원합니다.

코로나19가 빨리 끝나기를 기원합니다.

Om Mani Padme Hum.

 1. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con rất hoan hỉ và tán thán thiện hạnh những cảm niệm chia sẻ bài viết của huynh Mật Hồng Tuyến ạ. Qua bài viết cho chúng con hiểu thêm về Tâm Pháp Thanh Trí của Mật Gia Song Nguyễn thật là vi diệu, vi diệu đến nỗi không ai ngờ tới, điều bất ngờ là các đạo huynh, pháp huynh đã hanh thông thế sự, và càng vang xa hơn nữa là các huynh ấy được những bằng tốt nghiệp thạc sĩ trên những đất nước thật là thiên đường, và tiến bộ trên đất nước củ họ,cảm ơn pháp huynh Mật Hồng Tuyến đã chia sẻ bài viết thật là sâu sắc và lợi lạc.Nguyện cho huynh Mật Hồng Tuyến được deo duyên trên đất nước Hàn Quốc biết được Tâm Pháp Thanh Trí của Mật Gia Song Nguyễn.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padem Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status